Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 10: In the park

Giải bài tập Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4

Listening

1. Listen and write the number.

Click here to listen

Script:

1.A. This is the big library.

B. Yes, it is.

A. Wow, look at all the books.

B. Ssss Tan. You must be quiet in the library.

2. A. I watch to find the book about space. Come on!

B. Tan, you're running.

A. Yes, I know.

B. Stop, you mustn't run in the library.

3. B. What do you doing?

A. I'm eating a sandwich.

B. No, you mustn't eat in the library.

A. Oh, but I'm hungry.

4. A. What are you doing?

B. I'm walking my dog.

A. Oh, no. You mustn't a dog in the library.

B. Ok, I take it out.

5. A. Can we go home now?

B. No, we can't. Look, the book's on the table.

A. I know. I'm not reading them now.

B. Well, you must put the books on the shelf.

Hướng dẫn:

1 –c

2 – e

3 – a

4 – b

5 - d

Dịch:

1. A. Đây là thư viện lớn.

B. Đúng vậy.

A. Wow, nhìn những cuốn sách kìa.

B. Suỵt, Tan. Cháu phải yên lặng trong thư viện.

2. A. Cháu muốn tìm cuốn sách về không gian. Đến đây!

B. Tan, Cháu đang chạy đấy.

A. Vâng, cháu biết rồi ạ.

B. Dừng lại, cháu không được chạy trong thư viện

3. B. Cháu đang làm gì vậy?

A. Cháu đang ăn sandwich.

B. Không, cháu không được ăn trong thư viện.

A. Oh, nhưng cháu đói.

4. A. Cháu đang làm gì vậy?

B. Cháu đang đi bộ cùng với con chó ạ

A. Oh, không. Cháu không được đưa chó vào thư viện.

B. Ok, cháu sẽ đưa nó ra ngoài.

5. A. Chúng ta có thể về nhà bây giờ chưa ạ?

B. Không, chúng ta không thể. Nhfin này, những cuốn sách ở trên bàn.

A. Vâng, cháu biếu. Bây giờ cháu không đọc nó nữa.

B. Được, cháu phải đặt nó trở lại giá sách.

Speaking

2. Look at the pictures and say. eat / be quiet / walk your dog / run / put the books on the shelf.

+ You mustn't eat in the library. => It's Picture a!

Hướng dẫn:

+ You mustn't walk your dog in the library. => It's Picture b.

+ You mustn't run in the library. => It's Picture e.

+ You must put the books on the shelf. => It's Picture d.

+ You must be quiet in the library. => It's Picture c.

 

Hướng dẫn:

3.

1. or

2. or

3. and

4. and

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me