Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 16 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 12: A clever baby!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

He was handsome then.

I wasn't tall when I was five.

We were happy when you were young.

You were shy when you were six.

He had a book when he was a baby.

You didn't have white hair when you were young.

Dịch:

Anh ấy rất đẹp trai khi đó

Tôi không cao khi tôi lên 5 tuổi.

Chúng tôi rất hạnh phúc khi cháu còn trẻ.

Bạn xấu hổ khi bạn 6 tuổi.

Anh ấy có một cuốn sách khi anh ấy còn là một đứa trẻ con.

Ông không có tóc bạc khi ông còn trẻ.

3. Read and circle.

1. They were / weren't at the park on Sunday.

2. It was / wasn't sunny.

3. The ocean was / wasn't hot.

4. The children were / weren't hungry.

5. The sandwiches were / weren't small.

Hướng dẫn:

1. weren't

2. was

3. was

4. were

5. weren't

4. Write. had   / didn't have

Hướng dẫn:

2. had

3. didn't have

4. had

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác