Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 16 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 4: We're having fun at the beach!

Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

polluted: ô nhiễm

clean: sạch sẽ

dangerous: nguy hiểm

safe: an toàn

beautiful: đẹp

2. Look at the picture. What do you think you can do in Phan Thiet?

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

Come to Phan Thiet!!

Are you looking for the perfect vacation?

Do you want a perfect place for a beach vacation.

There is a beautiful, long beach with white sand.

The water is not polluted. It's very clean. You can go snorkeling and diving in the sea.

There are many seafood restaurants. You can sit outside and eat fresh fish. The food is delicious.

You can slide down the sand dunes in Mui Ne. It isn't dangerous. It's safe!

There are a lot of hotels you can stay in, and the people are very friendly here.

Come to Phan Thiet. It's great!

Dịch:

Chào mừng đến với Phan Thiết!

Bạn đang tìm kiếm kì nghỉ hoàn hảo?

Bạn muốn một bãi biển hoàn hảo cho kì nghỉ.

Có một bãi biển đẹp, dài với cát trắng.

Nước không bị ô nhiễm. Nó rất sạch. Bạn có thể lặn với ống thở và đi lặn biển.

Có nhiều nhà hàng hải sản. Bạn có thể ngồi bên ngoài và ăn cá tươi. Thức ăn rất là ngon.

Bạn có thể trượt xuống cồn cát ở Mũi Né. Nó không phải là nguy hiểm. Nó rất an toàn.

Có rất nhiều khách sạn bạn có thể ở, và con người ở đây rất thân thiện.

Chào mừng đến với Phan Thiết. Rất tuyệt vời!

4. Read again and write. dangerous / polluted / clean / beautiful

1. The beach is long and white. It's _beautiful__.

2. The sand dunes are safe. They aren't _________.

3. The water is not ______.

4. You can go snorkeling in the sea. It's very ______.

Hướng dẫn:

2. dangerous

3. polluted

4. clean

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác