Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 5: A funny monkey!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

 

Script:

Are you reading?

Yes, I am

No, I'm not.

Is the monkey eating the sandwich?

Yes, it is.

No, it isn't.

Are they eating?

Yes, they are.

No, they aren't.

Dịch:

Bạn có đọc sách không?

Có, tôi có đọc sách.

Không, tôi không đọc.

Con khỉ có ăn sandwich không?

Có, nó có ăn.

Không, nó không ăn.

Họ có ăn không?

Có, họ có ăn.

Không, họ không ăn.

3. Read and check (x)

4. Write

1. Are the kangaroos jumping? No, they aren't.

2. Is the lizard sleeping? ____

3. Is the woman painting? _____

4. Are the monkeys eating? _____

Hướng dẫn:

2. Yes, it is.

3. No, she isn't.

4. Yes, they are.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác