Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 10

CHƯƠNG I: VEC TƠ

Giải đề kiểm tra trang 48 chương I phần hình học Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. Câu 1: Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau...

Câu 1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm) 

Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau:

a) \(\overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {BO}  + \overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {DO}\)

b) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AC} \)

c) \(\overrightarrow {OC}  - \overrightarrow {OD} \)

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {BO}  + \overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {DO}  = (\overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {CO} ) + (\overrightarrow {BO}  + \overrightarrow {DO} )\)

\( = \overrightarrow 0  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0 \)

b) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AC} \)

c) \(\overrightarrow {OC}  - \overrightarrow {OD}  = \overrightarrow {DC}\)

Câu 2 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10  (3 điểm)

 Trong mặt phẳng tọa độ \((O;\overrightarrow {{e_1}}  + \overrightarrow {{e_2}} \)). Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow {{e_1}}  + 3\overrightarrow {{e_2}} \)

b) \(\overrightarrow b  = 5\overrightarrow {{e_1}}  - \overrightarrow {{e_2}} \)

c) \(\overrightarrow m  =  - 4\overrightarrow {{e_2}} \)

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow a  = (2;3)\)

b) \(\overrightarrow b  = (5; - 1)\)

c) \(\overrightarrow m  = (0; - 4)\)

Câu 3 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong  mặt phẳng tọa độ Oxy, các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Vec tơ \(\overrightarrow a  = ( - 2;0)\) và vec tơ \(\overrightarrow {{e_1}} \) ngược hướng

b) Hai vec tơ \(\overrightarrow a  = (2;1)\) và \(\overrightarrow b  = ( - 2; - 1)\) là hai vec tơ đối nhau

c) Hai vec tơ \(\overrightarrow a  = (4;3)\) và \(\overrightarrow b  = (3;4)\) là hai vec tơ đối nhau.

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow a  = ( - 2;0) =  - 2(1;0) =  - 2\overrightarrow {{e_1}} \)

=>\(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow {{e_1}} \) ngược hướng. Vậy mệnh đề a) đúng

b) Đúng.

c) Sai.

Câu 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có A(1; - 2), B(3;2), C( - 4;1). Tìm tọa độ đỉnh D.

Gợi ý làm bài

ABCD là hình bình hành.

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow \overrightarrow {AD} = \overrightarrow {BC} \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_D} - 1 = - 4 - 3 \hfill \cr
{y_D} + 2 = 1 - 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_D} = - 6 \hfill \cr
{y_D} = - 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy D(-6; -3).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me