Trang chủ
Bình chọn:
2.6 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 82 đến trang 84 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau :

Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp.


Giải:


Câu 2 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau : 

Giải:


Câu 3 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Chọn câu trả lời đúng.

3.1.   Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay ?

A. Vị trí địa lí.

B. Tài nguyên khoáng sản, nguồn nước.

C. Dân cư - lao động.

D. Đường lối công nghiệp hoá.

3.2.   Các hình thức chuyên môn hoá, hợp tác hóa, liên hợp hoá có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

A. sản xuất công nghiệp gồm hai giai đoạn và giữa chúng có hiối quan hệ với nhau.

B. sản xuất công nghiộp phải được tiến hành bằng máy móc.

C.  trong sản xuất công nghiệp có sự phân công tỉ mỉ giữa các ngành và sự phối hợp giữa nhiều ngành.

D. công nghiệp là một tập hợp của hệ thống nhiều ngành.

Giải:

3.1.   Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay ?

A. Vị trí địa lí.

3.2.  Các hình thức chuyên môn hoá, hợp tác hoá, liên hợp hoá có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

A. trong sản xuất công nghiệp có sự phân công tỉ mỉ giữa các ngành và

sự phối hợp giữa nhiều ngành.


Câu 4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy hoàn thành sơ đồ về cơ cấu ngành công nghiệp dưới đây:

Giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác