Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 10

Giải từ câu 1 đến câu 6, bài tập từ trang 68 đến trang 70 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau :

Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai ?

a)   Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho yiệc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

O Đúng.                      O Sai.

b)  Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

O Đúng.                      O Sai.

c)    Ba bộ phận cơ bản hợp thành cơ cấu nền kinh tế (cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu thành phần kinh tế có vai trò quan trọng hơn cả.

O Đúng.                      O Sai.

Giải:

a) Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho yiệc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

 Đúng.                              

b) Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

 Đúng.                              

c) Ba bộ phận cơ bản hợp thành cơ cấu nền kinh tế (cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu thành phần kinh tế có vai trò quan trọng hơn cả.

Sai.


Câu 2 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau :

Giải:

 


Câu 4 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH cơ CẤU NỀN KINH TẾ

Cơ cấu Các bộ phận hợp thành
Cơ cấu ngành kinh tế  
Cơ cấu thành phần kinh tế  
Cơ cấu lãnh thổ kinh tế  

Giải:

Cơ cấu Các bộ phận hợp thành
Cơ cấu ngành kinh tế

I. Nông – lâm – ngư nghiệp.

II. Công nghiệp - Xây dựng. 

III. Dịch vụ.

Cơ cấu thành phần kinh tế

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế ngoài Nhà nước

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ cấu lãnh thổ kinh tế

Toàn cầu

Khu vực

Quốc gia

Vùng.

 
 

Câu 5 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng :

a)   O tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng- của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.

b)   O tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực dịch vụ.

c)   O tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực công nghiệp - xây dựng.

d)   O tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Giải:

Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng :

a) tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.


Câu 6 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng :

a)   O giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

b)   O tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng của khu vực

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

c)   O giảm bớt các hình thức sở hữu, tập trung nền kinh tế vào tay nhà nước.

d)   O phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh.

Giải:

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng:

a)   giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Giaibaiatp.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác