Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:


a)  Where did you go on holiday, Phong?

Bạn đã đi đâu vào kỷ nghỉ vậy Phong?

I went to my hometown in Hoa Binh Province  

 Mình đi về quê ở tỉnh Hòa Bình

b)  How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by coach                    Mình đà đi bàng xe khách.

c)  What about you, Tony? Where did you go?

Còn bạn thì soo Tony? Bạn đõ đi đâu?

I went back to Australia.        Mình đỡ trở về úc.

d) How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by plane.                     Mình đò đi bàng máy bay.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  How did you get there?        Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by train                    Mình đã đi bàng tàu lửa.

o) How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by taxi                       Mình đõ đi bàng tấc xi.

a)  How did you get there?          Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by motobike               Mình đã đi bàng xe máy.

b)  How did you get there?          Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by underground.          Mình đỡ đi bàng tàu điện ngầm

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was in...                                  Tôi đã ở...

Where did you go?                   Bạn đã đi đâu?

went to                                Tôi đã đi đến...

How did you get there?              Bạn đến đó bồng cách nào?

I went by...                                Tôi đến đó bàng...

4. Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống

Click tại đây để nghe:

I Mai went to see her grandparents by motorbike.

Mai đến thởm ông bà bằng xe máy. 

1. Linda went to her hometown by train

Linda đõ đến quê của cô C y bàng Tàu lửa.

2. Nam went to the seaside by taxi

Nam đã đi đến bờ biển bàng tác xi

3. Trung went to Da Nang by plane.

Trung đã đến Đà Nẵng bằng máy bay.

Audio script

1. Hello. My name's Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.

2. Hi. I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

Hello, everyone. My! name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi.

Hello. My name's Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Viết về kỳ nghỉ vừa qua của em

1.Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vừa qua?

I went to Nha Trang City. Tôi đã đi Thành phố Nha Trang.

2. Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by plane.                     Tôi đã đến đó bàng máy bay.

3. Bạn đã làm gì ở đó?

I swam in the sea with my family Tôi đã bơi ở biển với gia đình mình.

3. Bạn có thích chuyến đi không?

Yes, I did.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

How did you get there?       Bạn đến đó bằng cách nào?

I went to by bus,                Tôi đã đi bắng xe buýt,

I went to by bus To my hometown.       Tôi đã đi bàng xe buýt Đến quê tôi.

I had fun,          Tôi đã rất vui,

I had fun        Tôi đã rất vui,

All the way home        Suốt đường về nhà.

I went to by train,       Tôi đã đi bàng tàu lửa

I went to by train To my hometown.      Tôi đỡ đi bàng tàu lùa Đến quê tôi.

I had fun,           Tôi đã rất vui,

I had fun             Tôi đã rất vui,

All the way home.  Suốt đường về nhà.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me