Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 11: In the museum

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

night: ban đêm

light: đèn

sky: bầu trời

dry: khô

smile: cười

shine: tỏa nắng

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

In the dry, night sky.

There's a light so white.

It makes me smile,

As it shines all night.

Dịch:

Trời khô, bầu trời đêm

Có một ánh đèn rất trắng

Nó khiến tôi cười

Như thể nó chiếu sáng cả đêm tối.

3. Read the chant again. Circle the words with 'igh . y , and i_e'

4. Match and write.

 

Hướng dẫn:

2 – night

3 – dry

4 – smile

5 – light

6 – sky

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me