Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị

Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới

Reading (Đọc)

1. Work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

(Làm việc theo cặp. Theo bạn đặc điểm nào quan trọng nhất ở 1 thành phố? Xếp theo thứ tự từ 1-8 ( 1 là cái quan trọng nhất) 

Tạm dịch:

giao thông

an toàn

giáo dục

chi phí sinh hoạt

khí hậu

giải trí

văn hóa

thuận tiện

2. Read the passage quickly and find the information to fill the blanks.

(Đọc đoạn văn và tìm thông tin điền vào chỗ trống)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best city and the worst cities: 

Which is the best city in the world to live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best to the worst.

For the year 2014, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in Australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) and Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended to score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to add other factors to the index. They say that a city's green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution should be added to the list.

Hướng dẫn giải: 

1. The Economist Intelligence Unit (EIU)

2. 2014

3. The best city: Melbourne

The worst cities: Dhaka, Tripoli, and Douala

Tạm dịch:

1. Tên tổ chức khảo sát:

2. Năm khảo sát:

3. Tên của thành phố tốt nhất và các thành phố tệ nhất:

Thành phố nào là tốt nhất trên thế giới? Hàng năm, Cơ quan Tình Báo Kinh tế (EIU) thực hiện một cuộc khảo sát hấp dẫn để xác định thành phố nào trên thế giới "cung cấp điều kiện sống tốt nhất hoặc tệ nhất". Đánh giá dựa vào các yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chí, và xếp hạng các thành phố theo thứ tự - từ tốt nhất đến xấu nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố hàng đầu đến từ Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand. Melbourne ở Úc có số điểm cao nhất, có nghĩa là thành phố 'dễ sống' nhất. Một số thành phố nổi tiếng đứng ở top 20, chẳng hạn như Tokyo (19) và Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) có điểm số tốt nhất ở châu Á.

Các thành phố có xung đột lớn có xu hướng điểm số thấp nhất. Ở những nước này, điều kiện sống là khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Trong số các thành phố tồi tệ nhất trong danh sách này là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ở Libya, và Douala ở Cameroon.

Tuy nhiên, một số tổ chức khác _ cá nhân muốn thêm các yếu tố khác vào các tiêu chí. Họ nói rằng cần phải thêm không gian đô thị xanh của thành phố, các đặc điểm tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.

3. Read the passage again and answer questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi)

 

Hướng dẫn giải: 

1. Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities (are used).

2. Among the top 20.

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

4. Osaka was.

5. They are a city's green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.

Tạm dịch:

1. EIU sử dụng các yếu tố nào để xếp hạng các thành phố trên thế giới?

Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố (được sử dụng).

2. Danh sách nhiều thành phố nổi tiếng ở đâu?

Trong top 20.

3. Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại nằm trong số những thành phố tồi tệ nhất?

Bởi vì điều kiện sống có nhiều khó khăn nhất hoặc nguy hiểm.

4. Thành phố nào "dễ sống" nhất ở châu Á?

Osaka.

5. Một số yếu tố cần được thêm vào chỉ mục là gì?

Đó là không gian xanh của thành phố, sự phát triển đô thị, các đặc trưng tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, tiện lợi và ô nhiễm.

Speaking (Nói)

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to rank your own town/city or a town city you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) to each factor.

Ask each student in your group the question: "How many points do you give to factor 1 - safety? "

Then write the points in the table.

(Làm việc theo nhóm 5-6 người. Thực hiện một cuộc khảo sát để xếp loại thành phố của bạn hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( 1 điểm là thấp nhất với mỗi đặc điểm) 

Hỏi mỗi bạn trong nhóm câu hỏi " Bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?" 

Sau đó viết điểm vào bảng )

b, Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group's result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành khảo sát rồi thuyết trình cho cả lớp cùng nghe. Kết quả của nhóm bạn giống hay khác các nhóm khác.) 

Loigiaihay.comGóp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác