Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 12. My Future Career

Tổng hợp bài tập communication Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết.

1. The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss their career paths. Read these posts and underline the reasons for their choices.

(Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ. Đọc những bài đăng sau đây về sự lựa chọn của họ)

 

Tạm dịch:

Tú: Mọi người nói mình có thể hát, vì vậy mình dự đinh đăng ký học trường biểu diễn nghệ thuật. Mình hi vọng trở thành ca sĩ nhạc thính phòng. Mình sẽ nổi tiếng đi khắp thế giới và gặp gỡ những người khác nhau. Mình sẽ kiếm rất nhiều tiền.

Anh: Mình dự định trở thành một kiến trúc sư vì mình thích thiết kế và kiến trúc.Đó là công việc rất có ý nghĩa. Một kiến trúc sư giỏi có thể cải thiện cuộc sống của con người. Mẹ mình là một kiến trúc sưu thành công và thật tốt khi bà làm việc theo ca linh động. Mình muốn giống như mẹ.

Dương:Mình dự định học vật lý ở trường đại học. Mình luôn tò mò về cách thức và lý và thế giới tự nhiên hoạt động theo cách của nó. Mình sẽ  trở thành một nhà vật lý để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của riêng mình về thế giới.

Dzung: Mình không biết làm gì trong tương lai.Nhưng mình chắc chắn sẽ không làm bác sĩ.Chị của mình đang học ngành y và chị ấy phải làm việc rất cật lực. Chị ấy học đại học và làm việc ở bệnh viện. Mình không thể chịu được như vậy.

2. Read the posts again. In groups, discuss and decide whose reasons for choosing/not choosing the job you agree with and whose you disagree with. Say why. You can start with the phases below:

(Đọc các bài đăng lần nữa. Theo nhóm, thảo luận và quyết định lý do của ai cho việc lựa chọn/ không lựa chọn công việc mà bạn đồng tình và của ai bạn không đồng tình. Nói lý do. Bạn có thể bắt đầu với những cụm từ bên dưới)

Hướng dẫn giải:

Post from Tu:

- I agree that if Tu can sing, he should enroll in a school for performing arts.

- Tu is right. A singer can make a bundle.

- I can’t agree with Tu’s reason. Not every singer becomes famous.

- I don’t think every singer can travel all over the world.

Post from Anh:

- I totally agree with Anh that it is a meaningful job, because architects can help improve people’s lives.

- I can’t agree with Anh that architects work flexitime. My dad is also an architect and he has to be at work at 8 a.m. every day.

Post from Duong:

- Duong is absolutely right. If he is curious about the natural world, that job can satisfy him in many ways.

- I’m sorry, I can’t agree with Duong. He wants to become a physicist because he is curious about the world, but can he be sure that he is able to do the job? Is he good at physics?

Post from Dzung:

- Exactly. What Dzung says is true. Student doctors do have to burn the midnight oil. They have to learn about everything related to their patients because their advice affects the patients’ lives.

- I totally agree with Dzung because it is very hard to work in hospitals. All around you are patients waiting for your help.

- Hold on... If everyone only thinks about the hardships, who will become doctors? Who will treat the patients, then?

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Bài đăng từ Tú:

- Tôi đồng ý rằng nếu Tú có thể hát, anh ấy nên ghi danh vào một trường nghệ thuật biểu diễn.

- Tú đúng. Một ca sĩ có thể làm một bó.

- Tôi không thể đồng ý với lý do của Tu. Không phải mọi ca sĩ trở nên nổi tiếng.

- Tôi không nghĩ rằng mọi ca sĩ đều có thể đi khắp thế giới.

Bài đăng từ Anh:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với Anh rằng đó là một công việc có ý nghĩa, bởi vì các kiến trúc sư có thể giúp cải thiện cuộc sống của người dân.

- Tôi không thể đồng ý với Anh rằng các kiến trúc sư làm việc theo xu hướng. Cha tôi cũng là kiến trúc sư và ông phải làm việc lúc 8 giờ mỗi ngày.

Bài đăng từ Dương:

- Dương hoàn toàn đúng. Nếu anh ta tò mò về thế giới tự nhiên, công việc đó có thể thỏa mãn anh ta bằng nhiều cách.

- Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý với Dương. Anh ta muốn trở thành một nhà vật lý vì anh ta tò mò về thế giới, nhưng anh ta có chắc chắn rằng anh ta có thể làm việc này không? Ông ta giỏi vật lý?

Bài đăng từ Dzung:

- Chính xác. Điều Dzung nói là đúng. Các bác sỹ  phải đốt dầu nửa đêm. Họ phải tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến bệnh nhân vì lời khuyên của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân.

- Tôi hoàn toàn đồng ý với Dzung vì rất khó làm việc trong bệnh viện. Tất cả xung quanh bạn là bệnh nhân đang chờ bạn giúp đỡ.

- Giữ lấy ... Nếu mọi người chỉ nghĩ về những khó khăn, ai sẽ trở thành bác sĩ? Ai sẽ điều trị bệnh nhân, vậy thì sao?

3.a Work in pairs. Tell your partner about a job you want/don't want to do in the future. Remember to say why or why not.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn cùng học về công việc mà bạn muốn/ không muốn làm trong tương lai. Nhớ nêu lý do tại sao hoặc tại sao không)

Hướng dẫn giải:

I’m artistic. I want to become a fashion designer because I like fashion and I think it’s a creative job.

Tạm dịch:

Tôi là người có thiên hướng nghệ thuật. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang bởi vì tôi thích thời trang và tôi nghĩ đó là một công việc sáng tạo.

b. Report your decisions to another pair or to the class.

(Tường thuật lại quyết định của bạn với cặp khác hoặc trước lớp)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác