Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 6. The Environment - Môi trường

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. “I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to

2. LISTEN AND READ

Click tại đây để nghe:

 

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists.

"I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another. I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks. Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don't worry. . . uh ... I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again. OK. Now, let’s get started."

Dịch bài đọc:

Ông Brown đang nói với người bảo vệ môi trường tình nguyện:

"Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cần lấy 5 túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng... uh... Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để làm một điều gì đó đối với sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc.

a)   Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences.

(Nối các tên ở cột A với những nhiệm vụ ở cột B. Sau đó viết các câu đầy đủ.)

A

B

1. Group 1

2. Group 2

3. Group 3

4. Mr. Jones

5. Mrs. Smith

6. Mr. Brown

a) collect all the bags and take them to the garbage dump.

b) check among the rocks.

c) provide a picnic lunch for everyone.

d) give out the bags.

e) check the sand.

f) walk along the shore.

Hướng dẫn giải:

1 - f: Group 1 walk along the shore.

2 - e: Group 2 check the sand.

3 - b: Group 3 check the rocks.

4 - a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5 - c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone.

6 - d: Mr. Brown gives out the bags.

Tạm dịch:

Nhóm 1: đi dọc bãi biển

Nhóm 2: kiểm tra cát

Nhóm 3: kiểm tra đá

Ông Jones: thu gom tất cả túi và mang chúng đến bãi rác

Bà Smith: chuẩn bị bữa ăn trưa ngoài trời cho mọi người

Ông Brown: phân phát túi

b)  Answer.

(Trả lời)

1. Who is the speaker?

2. Who are the listeners?

3. Where are they?

4. What are they going to do?

5. What will they achieve if they work hard today?

6. Have you ever done anything similar? If ves, what did you do? Where did you do it?

7. If the pollution continues, what might happen?

Hướng dẫn giải:

1. Mr Brown is the speaker.

2. The listeners are the volunteer conservationists.

3. They are on the beach.

4. They are going to clear the beach.

5. If they work hard today, they will make the beach a clean and beautiful place again.

6. Yes, I have. I collected garbage in my school yards with my friends and put it in the garbage bins.

7. If the pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch:

1. Ai là người nói?

=> Người nói là ông Brown.

2. Những người nghe là ai?

=> Những người nghe là người bảo vệ môi trường tình nguyện.

3. Họ đang ở đâu?

=> Họ đang ở trên bãi biển.

4. Họ dự định làm gì?

=> Họ định làm sạch bãi biển.

5. Nếu hôm nay họ làm việc chăm chỉ họ sẽ đạt được điều gì?

=> Nếu hôm nay họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ làm cho bãi biển sạch và đẹp trở lại.

6. Bạn đã bao giờ làm việc nào tương tự chưa? Nếu có bạn đã làm gì? Bạn đã làm nó ở đâu?

=> Có tôi đã từng. Tôi đã thu gom rác ở sân trường với các bạn và cho vào thùng rác.

7. Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, điều gì có thể xảy ra?

=> Nếu sự ô nhiễm tiếp tục, môi trường sẽ không còn trong lành nữa, sau đó cuộc sống của chúng ra sẽ bị hủy diệt. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

  Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

 • Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

  Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

 • Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9

  Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”

 • Write - Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9

  a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.