Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 6. The Environment - Môi trường

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.

6. WRITE

A complaint letter has five sections

Situation                        states the reason for writing

Complication                  mentions the problem

Resolution                      makes a suggestion

Action                             talks about future action

Politeness                      ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than phiền có 5 phần

Tình huống                     đưa ra lý do viết

Vấn đề                            đề cập đến vấn đề

Giải pháp                        đưa ra đề nghị

Hành động                      nói về hành động tương lai

Sự lịch thiệp                   kết thúc lá thư một cách lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.

(Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Hướng dẫn giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Tạm dịch bức thư:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty Vận tải L&P

431 đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn đề nghị rằng công ty của ông/ bà nên bảo các tài xế dọn sạch rác trên mặt đất trước khi rời đi. 

Tôi viết thư này cho ông/ bà về chuyến tạm dừng chân của những xe tải quanh nhà tôi trên đường đi về hướng bắc.

Tôi mong chờ nghe và thấy phản hồi tốt từ công ty ông/ bà.

Khi xe tải của công ty ông/ bà có chuyến tạm dừng chân trong thời gian ngắn, các tài xế đã để lại nhiều rác trên mặt đất sau bữa ăn nhẹ. Khi xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất đầy rác và vài phút sau đó có mùi và ruồi. 

Trân trọng, 

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter to the head of the local authorities to complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

 (Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

(Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Hướng dẫn giải:

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư cho ông về vấn đề đánh bắt cá ở cái ao sau nhà tôi.

Gần đây, có nhiều người đến đây để bắt cá. Vấn đề là họ dùng điện để bắt cá. Tôi nghĩ nếu cứ thế này sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ nếu ông đến đây ông sẽ thấy nhiều cá, lớn hoặc nhỏ, nổi trên mặt ao. Không chỉ cá mà những động vật khác như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết bởi điện giật. 

Tôi mong chờ được thấy giải pháp của ông về vấn đề nghiêm trọng này.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Phương

 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me