Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 8 bài 2 Lai một cặp tính trạng Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống...

Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

Câu 1: Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2
Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 755 hoa đỏ : 224 hoa trắng  3 hoa đỏ  : 1 hoa trắng
Thân cao x Thân lùn Thân cao 787 thân cao : 277 thân lùn 3 thân cao : 1 thân lùn
Quả lục x Quả vang Quả lục 428 quả lục : 152 quả vàng 3 quả lục : 1 quả vàng

 

Câu 2: Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của menden ,hãy điền các từ hay cụm từ :đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau ?

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

 

Câu 3: Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết :
Tỉ lệ cấc loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2?
Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ?


-Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a
-Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa
-F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Vì thế dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội giống như đồng thể AA

- Kết quả thí nghiệm theo Menden do sự phân li  và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền quy định từng cặp tính trạng thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác