Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 4: Life in the past

Tổng hợp bài tập phần A closer look 2 Unit 4 Trang 43 SGK Tiếng Anh 9 mới

1. Read the conversation from GETTING STARTED and underline the examples used to + infinitive. Then tick () the correct answer.

(Đọc đoạn hội thoại ở phần Getting Started và gạch chân những ví dụ sử dụng cấu trúc "used to V". Sau đó đánh dấu (√) vào đáp án đúng. )

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Chúng ta sử dụng "used to" và "didn't use to" + to_V để nói về....

A. một hành động chỉ xảy ra một lần trong quá khứ

B. một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ

C. một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục đến hiện tại

2. Use used to or didn't use to with the verb from the box to complete the sentences.

(Sử dụng cấu trúc "used to" hoặc "didn't use to" với những động từ ở trong bảng để hoàn thành câu sau. )

Hướng dẫn giải:

1. used to be

2. didn't use to transport

3. used to dye

4. used to kill

5. used to pull out

6. didn't use to spend

Tạm dịch: 

1. Ở nông thôn Việt Nam, các gia đình thường đông đúc, tức là ba hoặc nhiều thế hệ cùng sống chung trong cùng một ngôi nhà.

2. Những người nông dân ở làng quê tôi không thường dùng xe tải để chuyển gạo về nhà. Họ sử dụng những chiếc xe trâu kéo.

3. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thường nhuộm vải bằng vật liệu tự nhiên.

4. Lao - TB - đã từng giết nhiều người. Đó là một căn bệnh chết người.

5. Ở một số nước Châu Âu, một thợ cắt tóc thường nhổ răng cũng như cắt tóc.

6. Anh tôi không thường dành thời gian rảnh trong nhà. Anh ấy ra ngoài rất nhiều.

3. Read the conversation from GETTING STARTED and underline the main verbs in the wish sentences. Then answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại ở phần Getting Started và gạch chân những động từ trong câu chứa "wish". Sau đó trả lời câu hỏi.  )

1. Are the wishes for the present or the past? 

2. What tense are the main verbs in the sentences? 

Hướng dẫn giải: 

1. for the present 

2. the past simple and past continuous 

Tạm dịch:

1. Những điều ước cho hiện tại hay quá khứ?

cho hiện tại

2. Động từ chính sử dụng thì gì trong câu? 

quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

4. Tick if the sentence is correct. If the sentence is not correct, underline the mistake and correct it.

(Tích vào những câu đúng. Nếu sai, gạch chân lỗi sai và sửa. )

Hướng dẫn giải: 

Correct: 1 and 4 

Incorrect: 

2. will => would 

3. can => could 

5. don't => didn't 

6. is => was/ were 

Tạm dịch:

1. Tôi ước tôi biết cách sơn lên chậu gốm.

2. Tôi ước mẹ tôi sẽ kể  về tuổi thơ của bà.

3. Tôi ước tôi có thể tìm hiểu thêm về truyền thống của những người khác.

4. Tôi ước mọi người đều có đủ thức ăn và nơi ở.

5. Tôi ước mọi người trên thế giới không có xung đột và sống trong hòa bình.

6. Tôi ước mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hoá của họ.

5. Make up wishes from the prompts. 

(Viết các điều ước dựa vào gợi ý.) 

Hướng dẫn giải: 

1. I wish we could communicate with animals. 

2. I wish no child was/were suffering from hunger.

3. I wish I was/were playing on the beach. 

4. I wish there was/were/would/ be no more family violence in the world. 

5. I wish I was/were going bushwalking with my friends. 

6. I wish there were four seasons in my area. 

Tạm dịch:

1. Tôi ước chúng ta có thể giao tiếp với động vật.

2. Tôi ước không có trẻ em nào bị đói.

3. Tôi ước tôi đang chơi ở bãi biển.

4. Tôi ước sẽ không có bạo lực gia đình trên thế giới.

5. Tôi ước mình đã/ đang đi bụi với những người bạn của tôi.

6. Tôi ước có 4 mùa ở khu vực của tôi.

 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác