Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 31 phiếu

Giải bài tập Toán 8

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Giải bài tập trang 39, 40 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân sgk toán 8 tập 2. Câu 5: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?...

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

 Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \((-6).5 < (-5).5\);                                  

b) \((-6).(-3) < (-5).(-3)\);

c) \((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004\);          

d) \(-3x^2 ≤ 0\)

Giải

a) (-6).5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5 > 0

=> (-6).5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0 

=> (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 < 0 

=> -3x2  ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2  ≤ 0 là đúng  


Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

2a và 2b;   2a và a + b;    -a và -b.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

a < b và 2 > 0 => 2a < 2b

a < b cộng hai vế với a

=> a + a < a + b => 2a < a + b

a < b và -1 < 0 => -a > -b


Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2

 Số a là số âm hay dương nếu:

a) 12a < 15a?             b) 4a < 3a?              c) -3a > -5a

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 12 < 15. Để có bất đẳng thức

12a < 15a ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15 với số a.

Để được bất đẳng thức cùng chiều thì a > 0

b) Vì 4 > 3 và 4a < 3a trái chiều. Để nhân hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 với a được bất đẳng thức trái chiều thì a < 0

c) Từ -3 > -5 để có -3a > -5a thì a phải là số dương


Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng tỏ:

a) 2a - 3 < 2b - 3;                    b) 2a - 3 < 2b + 5.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: a < b

=> 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a - 3 < 2b - 3 (cộng vào cả hai vế -3)

b) Ta có: -3 < 5

=> 2b - 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a - 3 < 2b - 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a - 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)


Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) ;                                      

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) ;

c) \(\hat B + \hat C < {180^0}\) ;                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\)

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆ABC thì các khẳng định

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) là sai                 

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) là đúng

c)\(\hat B + \hat C < {180^0}\) là đúng                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\) là sai

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me