Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu

Giải bài tập Toán 8

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Giải bài tập trang 40 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân sgk toán 8 tập 2. Câu 10: a) So sánh (-2).3 và -4.5...

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

(-2).30 < -45;                                       (-2).3 + 4,5 <0.

Hướng dẫn làm bài:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

Ta có: -2 < -1,5 và 3 > 0

=>(-2).3 < (-1,5).3

=>(-2).3 < -4,5

b) Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 10 > 0  thì được:  (-2).30 < -45

Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta cộng vào cả hai vế với 4,5 thì được:

 \(\left( { - 2} \right).30 + 4,5 <  - 4,5 + 4,5\)

=>(-2).30 + 4,5 < 0


Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng minh:

a) 3a + 1 < 3b + 1;                                b)-2a – 5 > -2b – 5 .

Hướng dẫn làm bài:

Thật vậy:

a) Vì a < b => 3a < 3b (nhân cả hai vế với 3 > 0)

=>3a + 1 < 3b +1 (cộng cả hai vế với 1)

b) a < b => -2a > -2b (nhân cả hai vế với -2 < 0)

=>-2a – 5 > -2b – 5 (cộng vào hai vế với -5)


Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14;                   b)(-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có:

-2 < -1 => 4 (-2) < 4. (-1); nhân hai vế với 4

=>4 (-2) + 14 < 4 (-1) + 14; cộng hai vế với 14.

b) 2 > -5 => (-3)2 < (-3) (-5); nhân hai vế với -3.

=>(-3)2 + 5 < (-3)(-5) + 5, thêm vào hai vế với 5


Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

So sánh a và b nếu:

a) a + 5 < b + 5                                     b) -3a > -3b;

c) 5a – 6 ≥ 5b – 6 ;                               d) -2a + 3 ≤ -2b + 3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a + 5 < b +5

=>a + 5 + (-5) < b + 5 + (-5)

=>a < b.

Vậy a < b.

b) Ta có : -3a > -3b

=>\( - 3a.\left( { - {1 \over 3}} \right) <  - 3b.\left( { - {1 \over 3}} \right)\)

=>a  < b

c) Ta có: 5a – 6 ≥ 5b – 6

=>5a – 6 + 6 ≥ 5b – 6 + 6

=> 5a ≥ 5b

=>\(5a.{1 \over 5} \ge 5b.{1 \over 5}\)

=>\(a \ge b\)

Vậy a ≥ b.

d) -2a + 3 ≤ -2b + 3

=>-2a ≤ -2b

=>\( - 2a\left( { - {1 \over 2}} \right) \ge  - 2b.\left( { - {1 \over 2}} \right)\)

=>  \(a \ge b\)

Vậy \(a \ge b\)


Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

a) 2a + 1 với 2b + 1;                             b) 2a + 1 với 2b +3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a < b => 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a +1 <  2b +2

Vậy nêú a < b thì 2a + 1 < 2b +1.

b) \(\left. {\matrix{{ 2b + 1 < 2b + 3} \cr { 2a + 1 < 2b + 1} \cr } } \right\} = > 2a + 1 < 2b + 3\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác