Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Review 2 Tiếng Anh 5 mới

1. Những chú chuột đang làm gì? They're practising for Mouse Sports Day. Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 2

1. Đọc và lắng nghe câu truyện

Click tại đây để nghe:

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Xin chào Chit. Bạn đang làm gì vậy?

Chit: We're practising for Mouse Sports Day.

Tôi đong luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Miu: Mouse Sports Day? When will it be?

Ngày Hội thao Chuột ư? Nó sẽ diễn ra khi nào?

Chit: On Saturday.                                                   Vào thứ Bảy.

Miu: What are you going to do?                              Bạn sẽ làm gì?

Chit: I'm going to run a hundred metres. Tôi sẽ chạy 100m.

Miu: Mimi is going to play badminton. Mimi sẽ chơi cầu lông.

Chit: Nini is going to play table tennis. Nini sẽ chơi bóng bàn.

Miu: And what are you going to do, Jack?

Và bạn sẽ làm gì vậy Jack?

Jack: I'm going to watch them!                             Tôi sẽ đến xem họ!

Audio script

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Chit: We're practising for Mouse Sports Day.

Miu: Mouse Sports Day? When will it be?

Chit: On Saturday.

Miu: What are you going to do?

Chit: I'm going to run a hundred metres.

Miu: Mimi is going to play badminton.

Chit: Nini is going to play table tennis.

Miu: And what are you going to do, Jack?

Jack: I'm going to watch them!

2. Trả lời những câu hỏi

1. Những chú chuột đang làm gì?

They're practising for Mouse Sports Day.

Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

2, Chit sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

He's going to run a hundred metres.

Cậu ấy sẽ chạỵ 100m.

3. Mimi sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play badminton.

Cô ấy sẽ chơi cầu lông.

4. Nini sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play table tennis.

Cô ây sè chơi bóng bàn.

5. Jack có tham gia vào ngày Hội thao Chuột không?

No, he isn't. He's going to watch.

Không, cậu không tham gia. Cậu ấy sẽ đến xem.

3. Sắp xếp lại những từ trong câu truyện

a. hundred (một trâm)          b. Saturday (thứ Bảy)

c. watch (xem)                                d. badminton (cầu lông)

e. practising (tập luyện)

4. Đọc và hoàn thành

(1)will (2) going (3) am (4) run (5) not

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đõ đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích Nó rốt vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đà đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Thực hành theo cặp. Nói về ngày Hội thao của trường bạn

6. Đọc và nối

1 - e

Bạn sẽ làm gì vào thứ Bảy?

 

Tôi sẽ tập luyện cho ngày Hội thao.

2-d

Bạn sẽ làm việc đó ở đâu?

 

Trong công viên.

3 - a

Bạn sẽ tập luyện với mọi người phải không?

 

Vâng, với bọn tôi.

4-b

Ngày Hội thao khi nào?

 

Vào thứ Tư

5 - c

Bạn sẽ chạy phải không?

 

Không, tôi sẽ chơi bóng rổ

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me