Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 14: What Happened In The Story?

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)  Watermelons are so delicious!

Dưa hấu thật ngon tuyệt!

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.

Oh, really? What happened in the story?

Ồ, thật không? Điều gì xảy ro trong câu truyện?

b)  First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on cr island. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ro lệnh cho Moi An Tiêm và gia đình của cộ- ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rốt ra XÔI.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ây đã gieo chúng. Những hợt giống đỡ tợo thành những quả dưa bâu.

c)  Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, gio đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hở'u để lấy thức ởn và thức uống.

d)  Oh, they were lucky in the end, right?

Ồ họ đã may mắn vào lúc cuối đúng không?

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ây trở về nhà.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


A/hat happened ỉn the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an sland. The island was very far away.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Moi An Tiêm và gia đình của cậu to đến sống ở đảo. Hòn đảo rất ro xôi.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hợt màu đen và cậu ây đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hâu.

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gio đinh An Tiêm đã đổi những quả dưa hốu để lấy thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gio đình của cậu ấy trở về nhà.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện? 

First,...

Đầu tiên,...

Then...

Sau đó...

Next,...

Tiếp theo,...

In the end,..

Cuối cùng,...

4. Nghe và điền số

Click tại đây để nghe:

 


a 4     b 1     c 5        d2      e3

Audio script

Once up a time, there was a beautiful princess She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess He wanted to help her. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She rcr and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

5. Đọc và hoàn thành

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quâ táo và nói: "Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!". Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

 


 

Once upon a time,...

Ngày xửa ngày xưa,...

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp Mà sống trong một lâu đài gần biển Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hợnh phúc mài mãi về sau.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me