Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 14: What Happened In The Story?

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)   What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I'm reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c)  Yeah, you're right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He's very kind. Cậu ây rât tốt bụng

d)   Do you like the story? Bợn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


a)   What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.

b)  What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.

c)  What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                           Tôi nghĩ tham lam.

d)  What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                                Tôi nghĩ tốt bụng

3. Chúng ta cùng nóỉ

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoộc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loợi truyện nào bạn thích?

I like...                                                   Tôi thích...

What do you think of...?                        Bạn nghĩ gì về...?

I think he's/she's/it's...                          Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

Click tại đây để nghe:

 


1.c                      2. a        3. a

Audio script

  1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she's kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He's generous.

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Com.

Quyển sách yêu thích củo tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam. Tôi thích cô Tấm

4. Nhân vật nào bạn không thích?

I don't like Cam. Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Chúng ta cùng chơi

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me