Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 1: They're from Autralia!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

+ Where are you from?

=> I'm from Korea.

+ Where is he from?

=> He's from Brazil.

+ Where are they from?

=> They're from Viet Nam.

Dịch:

+ Bạn đến từ đâu?

=> Tôi đến từ Hàn Quốc.

+ Anh ấy đến từ đâu?

=> Anh ấy đến từ Brazil.

+ Họ đến từ đâu?

=> Họ đến từ Việt Nam.

3. Read and check (x)

Hướng dẫn:

2. They're from Viet Nam.

3. He's from Mexico.

4. They're from the U.S.A.

Dịch:

1. Cô ấy đến từ Hàn Quốc.

2. Họ đến từ Việt Nam.

3. Anh ấy đến từ Mexico.

4. Họ đến từ Mỹ.

4. Write. We're / She's / He's / They's

1. Tom is nine. He's from the U.S.A.

2. Jenny is eight. ____ from Australia.

3. Chi and I are friends. ____ from Viet Nam.

4. Jaidee and Tai are brothers. ____ from Thailand.

Hướng dẫn:

2. She's

3. We're

4. They's

Dịch:

1. Tom chín tuổi. Anh ấy đến từ Mỹ.

2. Jenny tám tuổi. Cô ấy đến từ Australia.

3. Chi và Tôi là bạn. Họ đến từ Việt Nam.

4. Jaidee và Tài là anh em. Họ đến từ Thái Lan.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác