Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 2: My weekend

Giải bài tập Lesson Three. Grammar and Song - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Choose a boy. Ask and answer.

Hướng dẫn:

+ Alex:

Does he like fishing? => Yes, he does.

Does he like reading comics? => No, he doesn't.

Does he like playing basketball? => No, he doesn't.

=> It's Alex.

+ Lee

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading comic? => Yes, he does.

Does he like playing basketball? => No, he doesn't.

=>It's Lee.

+ Trung

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading comic? => No, he doesn't.

Does he like playing basketball? => Yes, he does.

+ Max

Does he like fishing? => Yes, he does.

Does he like reading comic? =>Yes, he does.

Does he like playing basketball? => Yes, he does.

+ Phong

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading comic?=>Yes, he does.

Does he like playing basketball? =>Yes, he does.

2. Write about a boy.

Phong doesn't like fishing. He likes reading comics. He …

Hướng dẫn:

+ Phong doesn't like fishing. He likes reading comics. He likes playing basketball.

+ Trung doesn't like fishing. He doesn't like reading comic. He likes playing basketball.

+ Alex likesfishing. He doesn't like reading comic. He doesn't like playing basketball.

+ Nam likesfishing. He likes reading comics. He doesn't like playing basketball.

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do

I'm happy it's the weekend!

Dad likes playing basketball,

He also likes playing chess,

Mom likes playing tennis,

But I like fishing best!

I'm happy it's the weekend,

Hip, hip, hip, hurray!

My family loves the weekend,

We have fun all day!

Mom likes drawing pictures,

And I like drawing, too.

Dad likes taking photos,

So we have lots to do!

Dịch:

Tôi hạnh phúc, nó là cuối tuần!

Bố tôi thích chơi bóng rổ,

Bố luôn thích chơi cờ

Mẹ thích chơi quần vợt,

Nhnwg tôi thích câu cá nhất!

Tôi rất hạnh phúc khi đó là ngày cuối tuần,

Hip, hip, hip, hurray!

Gia đình của tôi thích cuối tuần,

Chúng tôi vui vẻ cả ngày!

Mẹ tôi thích vẽ tranh,

Và tôi cũng thích vẽ tranh.

Bố tôi thích chụp ảnh.

Vì vậy chúng tôi có nhiều việc để làm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác