Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 39 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 37 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính...

1. Tính:

a) \({3 \over 4} - {2 \over 3}\)                           b) \({7 \over 5} - {3 \over 7}\)

c) \({4 \over 3} - {3 \over 5}\)                           d) \({{11} \over 3} - {2 \over 5}\)

2. Tính:

a) \({8 \over 9} - {1 \over 3}\)                           b) \({4 \over 5} - {6 \over {25}}\)

3. Một trại chăn nuôi gia súc có \({9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \({5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1. 

a) \({3 \over 4} - {2 \over 3} = {9 \over {12}} - {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)                                             

b) \({7 \over 5} - {3 \over 7} = {{49} \over {35}} - {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \({4 \over 3} - {3 \over 5} = {{20} \over {15}} - {9 \over {15}} = {{20 - 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)   

d) \({{11} \over 3} - {2 \over 5} = {{55} \over {15}} - {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

2. 

a) \({8 \over 9} - {1 \over 3} = {{24} \over {27}} - {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

b) \({4 \over 5} - {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} - {6 \over {25}} = {{20 - 6} \over {25}} = {{14} \over {25}}\)

3. Tóm tắt


Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là:

\({9 \over {11}} - {4 \over 5} = {{45 - 44} \over {55}} = {1 \over {55}}\) (tấn)

Đáp số: \({1 \over {55}}\) tấn 

4. Tóm tắt

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là: \({5 \over {12}} - {1 \over 3} = {5 \over {12}} - {4 \over {12}} = {1 \over {12}}\) (bể)

Đáp số : \({1 \over {12}}\) bể       

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me