Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 11 : Book - sách

Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

WRITING

Writing a book report

Task 1: Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

(Dưới đây là những câu hỏi em phải trả lời khi viết bài thuyết trình về một quyển sách, nhưng chúng lộn xộn. Làm việc với một bạn cùng học, xếp những câu hỏi theo thứ tự đúng.)

Questions to be answered

1. What was your opinion of the book?

2. Where is the book set?

3. Would you recommend the book?

4. Who is the author?

5. What is the main theme of the story?

6. Who are the main characters?

7. What is the title of the book?

8. What is the plot of the story?

9. What type of book is it?

Hướng dẫn giải:

-  General introduction : 7, 4, 9

-  Summary of the book's content: 2, 5, 6, 8

-  Conclusion : 1, 3

Tạm dịch:

1. Quan điểm của bạn về cuốn sách là gì?

2. Tập sách ở đâu?

3. Bạn có muốn giới thiệu cuốn sách không?

4. Tác giả là ai?

5. Chủ đề chính của câu chuyện là gì?

6. Ai là nhân vật chính?

7. Tiêu đề của cuốn sách là gì?

8. cốt truyện của câu chuyện là gì?

9. Loại sách đó là gì?

Task 2: Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you just read.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách em vừa đọc.)

Hướng dẫn giải:

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What’s the title of the book?

B: “ The Sea Wolf”.

A: Who’s the author?

B: Jack London.

A: What type of book is it?

B: A novel on love and violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate’s ship on the Pacific Ocean.

AWhat’s the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength and Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

A: What’s the plot of the book?

B: The story is about a literature researcher Van Wayden and a woman writer Maud Brewster, who were caught in a storm and rescued by a sealer owned by a cruel captain Wolf Larsen. On its way, the ship was caught in another storm and thrown on a deserted beach. They spent days in lack of food and suffered from severe cold. Facing a lot of dangers and cruelly, in the end Weyden and Brewster defeated Larsen's inhuman actions. Their bravery and courage brought the true love and happiness to them.

A: What’s your opinion on the book?

B: It’s an interesting book.

AYes, according to the main thoughts. I think it’s worth reading because it gives us a lesson : the true love and only with the true love can man find the true happiness.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch: 

A: Gần đây bạn có đọc sách không?

B: Ờ có.

A: Tiêu đề của sách là gì?

B: " Sói biển"

A: Tác giả là ai?

B: Jack London

A: Sách này thuộc thể loại nào?

B: Một tiểu thuyết về tình yêu và bạo lực.

A: Bối cảnh sách ở đâu?

B: Một chiếc tàu tư nhân trên Thái Bình Dương.

A: Chủ đề chính của sách là gì?

B: Sự độc ác, sức mạnh và tình yêu.

A: Nhận vậy chính là ai?

B: Wolf Larsen, một thuyền trưởng độc ác, Van Weyden và Maud Brewster.

A: Cốt truyện là gì?

B: Câu chuyện kể về một nhà nghiên cứu văn học Van Wayden và một nữ tác giả tên Maud Brewster, người gặp phải cơn bão và được một chú hải cẩu cứu sống, chủ của nó là một thuyền trưởng độc ác, Wolf Larsen. Trên đường đi con tàu đã gặp phải một cơn bão khác  và trôi dạt đến bãi biển hoang sơ. Họ trải qua nhiều thiếu thức ăn và chịu cái lạnh khốc liệt. Đối mặt với nhiều nguy hiểm và sự độc ác, cuối cùng Weyden và Bewster đã chiến thắng hành động vô nhân đạo của Larsen. Sự can đảm và dũng cảm của họ  đã mang đến tình yêu và hạnh phúc đích thực.  

A: Ý kiến của bạn về quyển sách này?

B: Đó là một quyển sách hay.

A: À, theo những ý chính. Mình nghĩ nó đáng đọc vì nó cho chúng ta một bài học: tình yêu chân thật và chỉ có tình yêu chân thật con người mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. 

Task 3: Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2.

(Viết bài thuyết trình về quyền sách em mới đọc gần đây, dựa vào kết quả của Tasks 1 và 2.)

Hướng dẫn giải:

Recently I've read a book. “Sea Wolf “ by Jack London. It’s a novel.

The story is set on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Tạm dịch:

Gần đây tôi đã đọc một cuốn sách. "Sói biển" của Jack London. Đó là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện được đặt trên một con dấu của một thuyền trưởng độc ác và mạnh mẽ. Wolf Larsen với hai nhân vật khác, Van Weyden, một nhà nghiên cứu văn học và một nhà văn nữ Maud Brewster. Thông qua toàn bộ câu chuyện, có thể nói tình yêu thực sự và bác ái có thể đánh bại sự tàn ác. Trong một từ; tình yêu đích thực luôn thắng. Cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết rất thú vị gợi lên trong chiều sâu của chúng ta cảm giác của con người về sức mạnh của tình yêu.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me