Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á

Complete each of the following sentences, using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only.

LANGUAGE FOCUS

Intonation : The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống)

Click tại đây để nghe:

 

Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters

(Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng các từ nổi bật nằm trong các chữ cái in hoa)

 Tạm dịch:

1. Bạn sống trong nhà hay ở chung cư?

2. Jane  là giáo viên hay học sinh?

3. Bạn muốn  trà hay cà phê?

4. Em bé  là con trai hay con gái?

5. Chúng ta đi bằng xe buýt hay bằng xe lửa?

6. Hôm nay là thứ tư hay thứ năm ?

7. Bạn sẽ đến hay không?

8. Em gái của bạn già hơn hay trẻ hơn bạn?

9. Bạn có muốn ăn trưa ngay hay đợi đến sau đó không?

10. Ý hay Bra-zin đã giành chiến thắng World Cup?

Grammar

Exercise 1: Complete each of the following sentences, using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only.

(Điền mỗi câu sau dùng mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thích hợp trong khung. Dùng mỗi mệnh đề chỉ một lần.)

1. She’ll phone you ……………

2. ………… we started rebuilding the country.

3. They met a lot of people ………………

4. …………….don’t forget to turn off the lights.

5. I’ll stay …………………

6. We’ll come to see you ………………..

7. There is a danger of war……………….

8. Tom sang a merry song …………………

Hướng dẫn giải:

1. She’ll phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City.

2. After the war was over, we started rebuilding the country.

3. They met a lot of people while they were on holiday.

4. Before you leave, don’t forget to turn off the lights.

5. I’ll stay till you get back.

6. We’ll come to see you whenever we are in Hanoi.

7. There is a ganger of war as long as imperialism exists.

8. Tom sang a merry song as he walked away.

Tạm dịch:

1. Cô ấy sẽ gọi cho bạn ngay khi cô ấy đến Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi bắt đầu xây dựng lại đất nước.

3. Họ gặp rất nhiều người trong khi họ đang đi nghỉ mát.

4. Trước khi đi, đừng quên tắt đèn.

5. Tôi sẽ ở lại cho đến khi bạn trở lại.

6. Chúng tôi sẽ đến gặp bạn khi chúng tôi ở Hà Nội.

7. Sẽ còn chiến binh chừng nào chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại.

8. Tom đã hát một bài hát vui khi anh ấy đi.

Exercise 2: Supply the correct tence form of the verbs inbrackets.

(Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc .)

1. When he (arrive), he will tell us about the match.

2. Before the head teacher (arrive), I’ll give the guests their tea.

3. Peter and John are goine to play tennis tonight. While they (play), we’ll go to the beach.

4. Since they (get) married, they have moved the house twice.

5. As soon as I (finish), I’ll give you a call.

6. After he (graduate) from university, he joined the army.

7. Can you look after the children while I (be) out?

 8. When I (read) this novel, you can have it.

Hướng dẫn giải:

1. arrives                                     5. have finished

2. arrives                                     6. had uraduated

3. are playing                              7. am  

 4. am                                          8. have read

Tạm dịch:

1. Khi anh ta đến, anh ta sẽ cho chúng tôi biết về trận đấu.

2. Trước khi giáo viên chủ nhiệm đến, tôi sẽ đưa cho khách trà.

3. Peter và John sẽ chơi tennis tối nay. Trong khi họ chơi, chúng tôi sẽ đi đến bãi biển.

4. Kể từ khi lấy chồng, họ đã chuyển nhà hai lần.

5. Khi tôi kết thúc, tôi sẽ gọi cho bạn.

6. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông gia nhập quân đội.

7. Bạn có thể chăm sóc những đứa trẻ trong khi tôi ra ngoài được không?  

8. Khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, bạn có thể có nó.

Exercise 3: Combine two sentences, using one as an adverbial clause of time with the given conjunction.

(Kết hợp hai câu, dùng một câu như mệnh đề chỉ thời gian với liên từ được cho.)

1. It’s going to start rainins. Let’s go out before that.

Let’s………………before………………….

2. I’ll find somewhere to live. Then I’ll aive you my address.

I………………when………………….

3. He had done his homework. Then he went to bed.

After he…………….,………………….

4. We’ll make our decision. Then we’ll let you know.

……………….as soon as……………………

5. I left school (3 years ago). I haven't met them since then.

I……………Since………………..

6. Robert was doing the examination. He suddenly began to feel ill during the examination.

Robert 7 ……………………..while…………………….

7. Kate is going to finish the last semester. Then she’ll come back home.

………………….. after………………………..

Hướng dẫn giải:

1. Let’s go out before it starts raining / to rain .

2. I'll give you my address when I have found somewhere to live.

3. After he had done his homework, he went to bed.

4. We'll let you know as soon as we have made our decision.

5. I haven’t met them since I left school.

6. Robert suddenly began to feel ill while he was doing the examination.

7. Kate will come back home after she has finished the last semester.

Tạm dịch:

1. Hãy ra ngoài trước khi trời bắt đầu mưa.

2. Tôi sẽ cho bạn địa chỉ của tôi khi tôi đã tìm thấy một nơi nào đó để sống.

3. Sau khi làm bài tập về nhà, anh đi ngủ.

4. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay khi chúng tôi quyết định.

5. Tôi đã không gặp họ kể từ khi tôi rời trường.

6. Robert đột nhiên bắt đầu cảm thấy mệt trong khi đang làm bài kiểm tra.

7. Kate sẽ trở về nhà sau khi cô kết thúc học kỳ cuối cùng.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me