Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 11 : Book - sách

Rewrite the sentences in the passive. (Viết lại các câu ở thể bị động.)

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Listen and practise reading, the following sentences, paying attention to the stressed syllables.

(Nghe và thực hành đọc, các câu sau, chú ý đến các âm tiết nhấn mạnh.)

Click tại đây để nghe:

 

1. Why did you behave like that?

2. Come for a swim.

3. I think it will be fine.

4. She’s gone for a walk in the park.

5. I wonder if he'll ever come back.

Tạm dịch:

1. Tại sao bạn cư xử như thế?

2. Đi bơi.

3. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

4. Cô ấy đi dạo trong công viên.

5. Tôi tự hỏi anh ấy có bao giờ trở lại.

Mark the primary stress over the main stress syllables, then practise reading the sentences.

(Đánh dấu sự trọng âm chính đối với các âm tiết có trọng âm chính, sau đó thực hành đọc các câu.)

Click tại đây để nghe:

 

Peter's coming in a minute if he can.

Come and see us at our new apartment.

Where's your new apartment? Is it in another district?

Why was he trying to embarrass me?

Probably he wanted you to notice him.

Tạm dịch:

Peter sẽ đến trong một phút nếu có thể.

Hãy đến và xem căn hộ mới của chúng tôi.

Căn hộ mới của bạn ở đâu? Nó có ở một quận khác à?

Tại sao anh ấy lại làm tôi ngượng ngùng?

Có thể anh ta muốn bạn chú ý đến anh ta.

❖   Grammar

Exercise 1: Rewrite the sentences in the passive.

(Viết li các câu th b động.)

1. You mustn't use this machine after 5.30 p.m.

2. You must clean this machine every time you use it.

3. You should keep the flower in a warm sunny place.

4. You should pay your bill before you leave the hotel

5. You should give us the information now.

6. You can buy toothpaste at the drug store.

7. We should warn the children not to speak to strangers.

8. Nobody can solve the mystery.

9. You can exchange travellers' cheques at most banks.

10. You shouldn't tell her the news. It might kill her.

Hướng dẫn giải:

1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time it is used.

3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

5. The information should be given to us now.

6. Toothpaste can be bought at the drugstore.

7. Children should be warned not to speak to strangers.

8. The mystery can't be solved.

9. Travellers’ cheques may he exchanged at most banks.

10. The news shouldn't be told to her. She might be killed by it.

Tạm dịch:

1. Bạn không được sử dụng máy này sau 5 giờ 30 phút.

= Không được sử dụng máy này sau 5 giờ 30 chiều.

 

2. Bạn phải làm sạch máy này mỗi khi bạn sử dụng nó.

 

= Máy này phải được làm sạch mỗi lần sử dụng.

3. Bạn nên giữ hoa ở nơi nắng ấm.

 

= Những bông hoa nên được giữ ở nơi nắng ấm.

4. Bạn nên thanh toán hóa đơn của bạn trước khi bạn rời khách sạn.

 

= Hóa đơn của bạn phải được thanh toán trước khi bạn rời khách sạn.

5. Bạn nên cho chúng tôi thông tin ngay bây giờ.

 

= Thông tin cần được cung cấp cho chúng tôi bây giờ.

6. Bạn có thể mua kem đánh răng tại cửa hàng thuốc.

 

= Thuốc đánh răng có thể được mua tại hiệu thuốc.

7. Chúng ta nên cảnh báo trẻ không nói chuyện với người lạ.

 

= Trẻ em nên được cảnh báo không nói chuyện với người lạ.

8. Không ai có thể giải thích được bí ẩn.

 

= Điều bí ẩn không thể giải thích được.

9. Bạn có thể đổi séc du lịch tại hầu hết các ngân hàng.

 

= Séc du lịch có thể đổi tại hầu hết các ngân hàng.

10. Bạn không nên nói với cô ấy những tin tức. Nó có thể giết chết cô ấy.

= Không nên nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có thể bị giết bởi nó.

Exercise 2: Complete the conversation with the suitable passive form of the verbs in brackets.

(Đin bài đối thoi vi dng thích hp ca động t trong ngoc.)

Naomi: Dr. Kay. I’d like to ask how meals (1. will/prepare) ……….. in the Space Station ………food (2. be going to/cook)………..on board or taken in the form of tablets?

Dr. Kay: Neither. Gourmet meals (3. will/pre-package) ……………. on Earth then they (4. can/warm up)…………………on board.

Naomi: But the tourists will be from different parts of the world. How…………….food (5. should/choose) …………..to suit everyone’s taste?

Dr. Kay:An international menu (6. have to/offer)………………Food (7. could/select) ………..from food preference forms that tourists completed before the trip. And meals (8. ought to/make)…………….as pleasant as possible.

Hướng dẫn giải:

1. will be prepared

2. is food going to be cooked

3. will be pre-packaged

4. can be warmed

4. should food be chosen 

6. has to be offered

7. could be selected 

8. ought to be made

Tạm dịch:

Naomi: Bác sĩ Kay. Tôi muốn hỏi làm thế nào các bữa ăn sẽ được chuẩn bị trong Trạm vũ trụ. Thức ăn được nấu chín trên tàu hay uống dưới dạng thuốc viên?

Tiến sĩ Kay: Cả hai đều không phải. Bữa ăn ngon sẽ được đóng gói sẵn  trên trái đất sau đó chúng có thể được hâm nóng lại trên tàu.

Naomi: Nhưng du khách sẽ đến từ những nơi khác nhau trên thế giới. Thức ăn được lựa chọn như thế nào  để phù hợp với khẩu vị của mọi người?

Tiến sĩ Kay: Thực đơn quốc tế phải được cung cấp. Thực phẩm có thể được lựa chọn từ các hình thức ưu đãi thực phẩm mà khách du lịch hoàn thành trước chuyến đi. Và bữa ăn nên được thực hiện ngon nhất có thể.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me