Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Giải bài tập trang 272 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực...

Câu I.1 trang 272 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Bảng 66.1 So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Cấu trúc

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Màng sinh chất

 

 

Tế bào chất

 

 

Nhân

 

 

Trả lời:

Bảng 66.1 So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Cấu trúc

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Màng sinh chất

Màng lipôprôtêin theo mô hình khảm động.

Màng Hpôprôtêin theo mô hình khảm động.

Tế bào chất

Chưa phân vùng, chưa có các bào quan phức tạp

Được phân vùng, chứa nhiều bào quan phức tạp có chức năng khác nhau.

Nhân

Chưa phân hoá: chỉ là thể nhân (nuclêôit) là phân tử ADN trần dạng vòng nằm trực tiếp trong tế bào chất.

Phân hoá thành nhân tách khỏi tế bào chất bằng màng nhân. Nhân có cấu tạo phức tạp gồm NST (ADN có dạng thẳng, liên kết với histon).

 


 

Câu I.2 trang 272 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực

Bảng 66.2 So sánh tế bào thực vật và động vật.

Cấu trúc

Chức năng

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Thành tế bào

 

 

 

Màng sinh chất

 

 

 

Tế bào chất và bào quan

 

 

 

Nhân tế bào

 

 

 

Trả lời:

Bảng 66.2 So sánh tế bào thực vật và động vật.

Cấu trúc

Chức năng

Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Thành tế bào

Bảo vệ

Thành xenlulôzơ

Không có

Màng sinh chất

Trao đổi chất giữa tế bào với môi trường

Màng lipoprotein

Màng lipôprôtêin

Tế bào chất và bào quan:

- Mạng lưới nội chất

 - Mạng lưới nội chất có hạt

- Bộ máy Gôngi

- Ti thể

- Lục lạp

- Trung tử

- Không bào

- Vi sợi, vi ống

 

 

 - Chuyển hoá cacbohidrat, lipit

 -Tổng hợp prôtêin

- Đóng gói sản phẩm prôtêin, glicôprôtêin

- Hô hấp hiếu khí

- Quang hợp

- Tạo sao phân bào

- Tạo sức trương, tích luỹ các chất

- Nâng đỡ, vận động

 

 

 - Có

- Có

- Có

- Có

- Có lục lạp (quang tự dưỡng)

- Không

- Có phổ biến

- Ít khi có

 

 

 - Có

- Có

- Có

- Có

- Không có lục lạp (dị dưỡng)

- Có

- Ít khi có

- Phổ biến

Nhân tế bào:

- Màng nhân

- Nhiễm sắc thể

 

- Trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất

- Chứa thông tin di truyền

 

- Có

-Có

 

- Có

- Có

- Nhân con

- Bộ máy phân bào

- Cung cấp ribôxôm

- Phân chia nhiễm sắc thể con về hai tế bào con

- Có

- Có thoi phân bào

- Phân tế bào chất bằng vách ngang

- Có

- Có thoi phân bào và sao phân bào.

- Phân tế bào chất bằng eo thắt

 


Câu II.1 trang 272 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh.

Trả lời:

Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào chưa phải là cơ thể sống:

- Virut không có cấu tạo tế bào nên không có bộ máy trao đổi chất và năng lượng riêng cho mình.

- Virut chỉ thể hiện các chức năng sống như chuyển hoá vật chất năng lượng, sinh sản...trong tế bào vật chủ.

- Virut không sống ở trạng thái tự do ngoài tế bào, chúng sẽ bị phân huỷ trong môi trường tự do.

 


Câu II.2 trang 272 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Bảng 66.3 Đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn

Đặc tính sinh học

Ý nghĩa kinh tế

Ví dụ

Phương thức dinh dưỡng

 

 

Sinh trưởng, phát triển

 

 

Sinh sản

 

 

Có lợi hoặc có hại

 

 

Trả lời:

Bảng 66.3 Đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn

Đặc tính sinh học

Đặc điểm

Ví dụ

Phương thức dinh dưỡng

 

- Hoá tự dưỡng

- Hoá dị dưỡng

- Quang tự dương

- Quang dị dưỡng

- Vi khuẩn nitrat hoá

- E coli

- Vi khuẩn lam

- Vi khuẩn tía

Sinh trưởng

- Sinh trưởng nhanh - tăng nhanh số lượng tế bào trong quần thể theo đơn vị thời gian.

- Vi khuẩn E. coli tăng gấp đôi số lượng tế bào qua 20 phút trong môi trường nuôi cấy liên tục

Sinh sản

- Phân đôi

- Nảy chồi và tạo bào tử

- E. coli

- Xạ khuẩn

ý nghĩa kinh tế:

- Có lợi

- Sử dụng trong công nghiệp lên men, công nghiệp điều chế kháng sinh, vacxin...

- Sản xuất bia, rượu, sữa chua, tương, muối dưa cà...

 - Có hại

 - Gây bênh cho cây trồng, vật nuôi và con người

 - Virut gây bệnh khảm lá ở thuốc lá, cà chua. Virut HIV gây bệnh AIDS ở người. Vi khuẩn tả gây bệnh tả, vi khuẩn lao gây bệnh lao ở người.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác