Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 12 : Water Sports - Thể Thao Dưới Nước

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

READING

  Before You Read

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

1. Can you name the sport in the picture?

2. Where is it played?

3. How do people play it?

Hướng dẫn giải:

1. It’s water polo.

2. It's played in a pool.

3. People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

Tạm dịch:

1. Bạn có thể nêu tên môn thể thao trong bức tranh?

=> Đó là bóng nước.

2. Nó được chơi ở đâu?

=> Nó được chơi trong một hồ bơi.

3. Làm thế nào để mọi người chơi nó?

=> Mọi người chơi nó bằng một quả bóng, được truyền cho nhau bằng tay hoặc nâng cao với đầu trên mặt nước giữa hai cánh tay của người chơi.

❖   While You Read

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high and at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar and a net.

There are seven players per team, six swimmers and a goalie. The home team wears white caps, the visiting team blue ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.

Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box and a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a free throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must touch the ball after a free throw before a goal can be scored.

A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue to play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Dịch bài đọc:

Môn bóng nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét. Với khung thành (cầu môn) cao 3 mét và cao trên mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng hai trụ thẳng đứng, một thanh ngang và lưới.

Có 7 cầu thủ ở mỗi đội: sáu tay bơi và một thủ môn. Đội nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh dương và các thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.

Giống như bóng đá, cuộc thi đấu bắt đầu với trái banh ở trung tâm hồ bơi và hai đội bơi nhanh đến nó từ đường khung thành của mình. Quá banh có thể được đưa tới trước do chuyền bằng tay hoặc bơi với đầu trên nước và quả banh giữa hai cánh tay, do đó trái banh lướt trên sóng tạo nên bởi đầu của cầu thủ. Không một cầu thủ nào trừ thủ môn có thề giữ banh với cả hai tay.

Hậu vệ không được can thiệp vào di chuyển của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang giữ banh. Những lỗi nặng bị phạt một phút trong vùng cấm địa và một cầu thủ bị đuổi ra ngoài sau khi tự mình phạm năm lỗi.

Đối với lỗi nhẹ, như cầm hoặc bấm bóng, một quả ném tự do được thưởng từ điểm phạm lỗi. Ít nhất hai cầu thủ phải chạm bóng sau quả ném tự do trước khi bàn thắng được ghi

Một trận đấu được chia thành các hiệp từ 5 đến 8 phút. Sau một trận hòa, có hai lần thêm giờ, mỗi lần 3 phút. Nếu trận đấu vẫn còn hòa sau những lần thêm giờ, hai đội tiếp tục chơi thêm một lần thêm giờ 3 phút cho đến khi trọng tài quyết định.

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

(Làm việc từng đôi. Ghép những từ ở cột A với nghĩa của chứng ở cột B.)

A

  B

 1. opponent

 2. penalize

 3. eject

 4. foul

 5. tie

 a. to make someone leave a game

 b. an action in sports that is against the rules

 c. to punish a team or player who breaks the rules

 d. a situation in a game when two teams have the same scores

 e. someone who tries to defeat another person in a competition

Hướng dẫn giải:

1. e             2. c              3. a              4. b              5. d

Tạm dịch:

A

  B

1. đối thủ 

2. xút phạt

3. đuổi

4. trái luật 

5. hòa 

 a.để làm cho ai đó rời một trò chơi
b. một hành động trong thể thao đó là trái với các quy tắc

c. để trừng phạt một đội hoặc người chơi vi phạm các quy tắc

d. một tình huống trong một trò chơi khi hai đội có cùng số điểm

e. ai đó cố gắng để đánh bại một người khác trong một cuộc thi

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage.

(Điền những câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

3. Both teams sprint for the ball from…………….

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as…………….

5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

Hướng dẫn giải:

1.  ; 30 metres ; 20 metrers

2. while caps ; blue caps ; red caps with the number 1 in while.

3. their own goal lines.

4. holding or punching the ball.

5. five to eight minutes.

Tạm dịch:

1. Bóng nước được chơi trong một hồ bơi sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét.

2. Đội chủ nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh và thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng. 

3. Cả hai đội đẩy quả bóng từ vạch xuất phát.

4. Một quả ném phạt tự do được trao cho những pha phạm lỗi nhỏ, chẳng hạn như cầm hay đấm vào bóng.

5. Một trò chơi được chia thành các hiêp từ 5 đến 8 phút.

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo?

2. Where is the ball when the game starts?

3. How can the ball be advanced?

4. Which players are allowed to hold the ball with both hands?

5. What happens to a player who commits five personal fouls?

Hướng dẫn giải:

1. People can play it in a pool.

2. It is in die centre of the pool.

3. ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer's head.

4. Only cant the goalies hold the ball with both hands.

5. He is ejected from the same after commitlins five personal fouls.

Tạm dịch:

1. Người ta có thể chơi bóng nước ở đâu?

=> Mọi người có thể chơi nó trong một hồ bơi.

2. Bóng ở đâu khi trận đấu bắt đầu?

=> Đó là trong trung tâm chết của hồ bơi.

3. Làm thế nào có thể bóng được nâng cao?

=> Bóng có thể được nâng cao bằng cách đi với trong tay hoặc bơi với đầu trên mặt nước và bóng giữa các cánh tay để nó cưỡi trên sóng tạo ra bởi đầu của người bơi.

4. Người chơi nào được phép giữ cả hai tay?

=> Chỉ có những cầu thủ không giữ được quả bóng bằng cả hai tay.

5. Điều gì xảy ra với một cầu thủ phạm lỗi cá nhân?

=>Anh ta bị đuổi ra khỏi cùng một lúc sau khi cam kết năm lần phạm lỗi cá nhân.

❖   After You Read (Sau khi đọc)

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions.

(Làm việc từng nhóm. So sánh giữa  bóng đá và bóng nước, dùng những từ để nghị sau.)

-    place to play 

-    number of players 

-    main rules 

-    length of game 

 Hướng dẫn giải: 
 

 

Football

Water polo

Place to play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

-   the ball is advanced with a fool;

-    only the goalie can hold the ball in hands;

-   a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

-   major foul in the penalty area is awarded a penaily from a penally spot

-    a player is ejected when be received a red card.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a free throw  the foul;

-         major foul is penalized by one minute in the penally box:

-    a player committing five personal fouls is ejected.

Length of game

-two halves, 45 minutes each

-  from 5 to 8 minutes in length.

Tạm dịch:

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm chơi 

trên sân hoặc sân chơi

trong bể 

Số người chơi

11

7

Luật chơi chính 

- quả bóng được nâng cao với một kẻ ngốc;

- chỉ có mục tiêu có thể giữ bóng trong tay;

- Một cú chạm bóng trên cánh tay hoặc bàn tay được trao bằng một cú sút từ chỗ hôi.

- lỗi chính trong khu vực phạt được trao một penaily từ một vị trí hình phạt

- Một người chơi bị đẩy ra khi nhận được thẻ đỏ.

- lỗi nhỏ, chẳng hạn như giữ hoặc đấm bóng, được trao tặng với một cú ném miễn phí 

- phạm lỗi lớn bị phạt một phút trong khung hình phạt:

- Một cầu thủ phạm 5 lỗi cá nhân sẽ bị loại.

Thời gian chơi 

2 trận, 45 phút mỗi trận 

- từ 5-8 phút trong 1 trận 


 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me