Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 8: The world of work

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 34 Unit 8 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

READING (Đọc)

Are you qualified for the job? (Bạn có đủ điều kiện cho công việc không?)

1 Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job?

(Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

 Tạm dịch: 

1. Có kỹ năng quản lý thời gian

2. Có kỹ năng giao tiếp

3. Phát âm rõ ràng và kỹ năng nói tốt

4. Có trách nhiệm và tự biết phấn đấu

5. Linh hoạt và ham học hỏi

6. Thân thiện và dễ gần

7. Gọn gàng, ngăn nắp

8. Có thể làm việc theo thời hạn và ưu tiên công việc quan trọng trước

2      Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

Apprentice Administrator in a Car Dealership


A successful car dealership specialising in second-hand cars is looking for an apprentice administrator to provide administrative support for the team. This would be a fantastic opportunity for someone looking for an entry-level position in administration as no experience is required. The ideal candidate should also be able to work on Saturdays.

Main responsibilities
 Answering telephone calls and responding to emails
 Meeting and greeting customers
 Filing and entering data
 Typing reports and creating spreadsheets
 Taking minutes at meetings
 Arranging meetings

Requirements
 18 years of age or older
 Finished school with a National Certificate of Secondary Education
 Excellent time-management skills
 Good communication skills
 Well spoken and articulate
 Responsible and self-motivated
 Flexible and eager to learn
 Friendly and approachable
 Well-organised
 Able to work to deadlines and prioritise tasks

The successful candidate will be offered:
 competitive salary
 ongoing training
 12 days of annual leave
 long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship
To apply for this position, send your CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com. For further information, please phone Ms Kim Thanh at 0123975648.
Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

Hướng dẫn giải: 

1. administrator

2. specialising

3. prioritise

4. shortlisted

5. approachable

Tạm dịch:

Quản trị viên tập sự tại một đại lý ô tô

Một đại lý xe thành công chuyên về xe cũ đang tìm kiếm một quản trị viên tập sự để hỗ trợ hành chính cho đội. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho một ai đó tìm kiếm vị trí đầu vào trong quản trị vì không không cần thiết có kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cũng có thể làm việc vào thứ bảy.

Trách nhiệm chính
• Trả lời các cuộc điện thoại và trả lời email
• Mời chào khách hàng
• Điền và nhập dữ liệu
• Nhập báo cáo và tạo bảng tính
• Ghi biên bản tại cuộc họp
• Tổ chức các cuộc họp

Yêu cầu
• 18 tuổi trở lên
• Tốt nghiệp trung học phổ thông
• Kỹ năng quản lý thời gian tốt
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Nói tốt và rõ
• Có trách nhiệm và năng động
• Linh hoạt và ham học hỏi
• Thân thiện và dễ tiếp cận
• Tổ chức tốt
• Có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên công việc

Ứng viên thành công sẽ được:
• lương cạnh tranh
• đào tạo liên tục
• 12 ngày nghỉ hàng năm
• Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng
Để áp dụng cho vị trí này, gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Kim Thành theo số 0123975648.
Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn trong danh sách ngắn mới được liên lạc.

1. Người thuộc công việc quản lý và tổ chức cộng đồng hoặc hoạt động kinh doanh của công ty hoặc cơ quan . - quản trị viên
2. trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể của công việc hoặc kinh doanh - chuyên viên
3. đặt nhiệm vụ hoặc vấn đề theo thứ tự quan trọng để bạn có thể đối phó với những điều quan trọng nhất đầu tiên - ưu tiên
4. được lựa chọn để xem xét cuối cùng - vào danh sách
5. thân thiện và dễ hiểu và nói chuyện. - có thể tiếp cận được

3 Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG).

(Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

 

Hướng dẫn giải:

1. F    2. T   3. T

4. NG (flexibility is one valuable quality, but may or may not be the most important)

5. NG (long-term prospects are only a possibility after the apprenticeship)

Tạm dịch:

1. Người xin việc phải có kinh nghiệm làm việc thích hợp để ứng tuyển công việc này.

2. Công việc liên quan đến công việc văn phòng như đánh máy báo cáo và ghi chép các cuộc họp.

3. Người xin việc được mong đợi sẽ giỏi về quản lý thời gian và truyền thông.

4. Tính linh hoạt là chất lượng quan trọng nhất được yêu cầu cho công việc.

5. Sau khi học xong, người đó sẽ được tuyển dụng trên một hợp đồng dài hạn.

4      Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions.

(Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

 

 

Hướng dẫn giải:

1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.

3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ được hưởng lợi thế nào nếu bạn được học nghề?

Tiền lương cạnh tranh, đào tạo liên tục, nghỉ phép 12 ngày hăng năm, và triển vọng làm việc lâu dài cho công ty sau khi hoàn thành đào tạo.

2. Làm thế nào để bạn có thể nộp đơn xin học nghề?

Tôi cần gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com.

3. Bạn nhận thông tin bổ sung về việc học nghề thế nào?

Để biết thêm thông tin, tôi có thể gọi cho chị Kim Thanh số 0123975648.

4. Ai sẽ được liên lạc mời phỏng vấn?

Chỉ những thí sinh lọt vào danh sách sẽ được liên lạc mời phỏng vấn.

5      Discuss the questions with a partner.

(Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

(Những lợi ích nào của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao?)

Hướng dẫn viết:

I think the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to me are:

Answering telephone calls and responding to emails, Meeting and greeting customers , because I can improve my comunication skill.
- Competitive salary , because I will have money for my life.

- long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship, because it is a good job.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với tôi là:

- Trả lời điện thoại và trả lời email, Khách hàng gặp gỡ và chào hỏi, bởi vì tôi có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi.
- Mức lương cạnh tranh, bởi vì tôi sẽ có tiền cho cuộc sống của tôi.

- Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng, bởi vì nó là một công việc tốt.

SPEAKING (Nói)

Skills and qualities  (Kỹ năng và phẩm chất)

1 Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needec the job. Tell your partner about the job. 

(Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)

Hướng dẫn giải: 

I think a chef needs to be self-motivated, he working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks.

I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng đầu bếp cần phải có động lực, anh ấy làm việc và sáng tạo. Anh / cô ấy cũng cần phải có kế hoạch tốt trong các thực đơn và chỉ dẫn nấu ăn.

Tôi nghĩ rằng công việc của một bác sĩ là rất khó khăn. Cô ấy phải làm việc dưới nhiều áp lực. Điều này cũng liên quan đến nhiều tương tác với bệnh nhân, rất quan trọng để bác sĩ tử tế, chăm sóc và nhân hậu.

2    Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs. 

(Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong hộp. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

Hướng dẫn giải:

1. as a chef

2. the qualities needed to be a chef

3. hard-working, creative, and self-motivated

4. planning menus

5. give clear instructions

6. to be a teacher

7. science subjects

8. friendly

9. communicate my ideas very clearly to other people

Tạm dịch:

Lan muốn làm việc như một đầu bếp trong tương lai. Cô ấy rất chăm chỉ, sáng tạo và có động lực. Cô ấy cũng giỏi trong việc lên kế hoạch thực đơn và có thể hướng dẫn rõ ràng.
Nam muốn trở thành một giáo viên. Anh ấy rất giỏi môn khoa học. Anh ấy thân thiện. Anh ấy yêu trẻ và có thể truyền đạt ý tưởng của mình cho người khác.

Nam: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

Lan: Tôi muốn làm đầu bếp.

Nam: Thật sao? Tại sao bạn muốn trở thành đầu bếp?

Lan: À, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để làm đầu bếp. Tôi làm việc chăm chỉ, sáng tạo và năng động.

Nam: Tôi đồng ý điều đó. Tôi luôn ngưỡng mộ sự sáng tạo của bạn.

Lan: Tôi cũng giỏi hoạch định các thực đơn và có thể đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng.

Nam: Vâng, bạn có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một bậc thầy đầu bếp vào một ngày nào đó.

Lan: Cảm ơn bạn! Thế còn bạn?

Nam: Tôi thực sự không biết. Cha mẹ tôi muốn tôi học dược, nhưng tôi không nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ. Tôi muốn trở thành một giáo viên.

Lan: Tuyệt vời, nhưng bạn có nghĩ bạn có thể là một giáo viên giỏi không?

Nam: Thực ra, tôi rất giỏi môn khoa học. Tôi thân thiện, tôi yêu trẻ con, và tôi có thể truyền đạt ý tưởng của tôi cho người khác một cách rõ ràng. Giáo viên môn sinh học của tôi cũng khuyên tôi nên cân nhắc trở thành một giáo viên.

Lan: Tôi nghĩ cô ấy đúng. Tôi tin rằng bạn sẽ trở thành một giáo viên môn sinh học tuyệt vời!

3     Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information. 

 (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.)

Hướng dẫn:

A: What kind of job would you like to have in the future?

B: I’d like to be a doctor .

A: Really? Why do you want to be a doctor?

B: Well, I think I have the qualities needed to be a doctor. I’m very kind, caring , and compassionate .

A: I agree. I’ve always admired your compassionate.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành bác sĩ.

A: Thật sao? Tại sao bạn muốn trở thành một bác sĩ?

B: À, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để trở thành bác sĩ. Tôi rất tử tế, quan tâm và nhân hậu.

A: Tôi đồng ý. Tôi đã luôn luôn ngưỡng mộ lòng nhân hậu của bạn.

LISTENING (Nghe)

What makes a good CV? (Điều gì làm nên một CV tốt?)

1      Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

 

Hướng dẫn:

1. A CV is a written record of your education and work experience.

2. It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

+ CV là gì?

CV là bản ghi chép về kinh nghiệm học tập và công việc của bạn.

+ CV quan trọng thế nào khi xin một công việc?

Nó làm cho ấn tượng đầu tiên cho quản lý nhân sự của bạn, và nó có thể là yếu tố quyết định có hay không bạn được mời cuộc phỏng vấn.

+ Điều gì làm cho một CV thành công?

CV thành công là một thiết kế đơn giản, bao gồm các phần chính từ bản mô tả công việc, và được thiết kế riêng cho công việc mà bạn đang nộp đơn.

2     Match the words with their meanings.

(Nối từ với nghĩa của chúng)

Hướng dẫn giải:

1.b    2.d    3. a    4.e   5. c

Tạm dịch:

1. duy nhất - rất đặc biệt

2. chóp - một phần hữu ích của lời khuyên về một cái gì đó thực tế

3. lộn xộn - đầy đủ các chi tiết một cách không gọn gàng

4. thích ứng - thích nghi một cái gì đó cho mục đích cụ thể

5. nhân sự - bộ phận trong công ty liên quan đến việc sử dụng và đào tạo người

3  Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1.

(Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. A CV is a written record of your education and work experience.

2. It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.

Tạm dịch:

1. CV là bản ghi chép về kinh nghiệm học tập và công việc của bạn.
2. Nó làm cho ấn tượng đầu tiên cho quản lý nhân sự của bạn, và nó có thể là yếu tố quyết định có hay không bạn được mời cuộc phỏng vấn.

3. CV thành công là một thiết kế đơn giản, bao gồm các phần chính từ bản mô tả công việc, và được thiết kế riêng cho công việc mà bạn đang nộp đơn.

Audio Script:

Presenter: Good morning, everybody! As part of our programme to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr Le talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr Le has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of your education and work experience.

Mr Le : Hello everyone! Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV.

The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

Tip number two is that you need to include important key words from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So, if you don't have those key words in your CV, you wo n't be shortlisted.

Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So, you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements.  That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for.

Ok, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me.

Student 1 : Mr Le, should I include my hobbies and interests in my CV? (fading voice).…

Dịch Script:

Người dẫn: Chào buổi sáng, mọi người! Là một phần trong chương trình của chúng tôi để hỗ trợ cho những người ra trường, tuần trước bạn đã có một cơ hội để lắng nghe ông Lê nói về những kỹ năng và phẩm chất bạn cần để chuẩn bị cho lực lượng lao động. Hôm nay, ông Lê đã quay lại để cung cấp cho bạn một số lời khuyên hữu ích về cách viết CV của bạn, đó là bản ghi chép về giáo dục và kinh nghiệm làm việc của bạn.
Ông Lê: Xin chào mọi người! Cảm ơn bạn đã mời tôi trở lại. Như các bạn đã biết, CV của bạn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để có được việc làm. Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. Quan trọng hơn, nó có thể là yếu tố quyết định xem bạn có được phỏng vấn hay không. Và đây là ba mẹo hàng đầu để CV của bạn được nhận .

Mẹo viết CV đầu tiên là để nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn có vẻ lộn xộn và khó hiểu, quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bừa bộn.

Mẹo số hai là bạn cần phải bao quát các từ khóa quan trọng trong  mô tả công việc trong CV của bạn. Nhiều công ty ngày nay có phần mềm kỹ thuật số để quét CV cho các từ khóa quan trọng. Vì vậy, nếu bạn không có những từ then chốt trong CV của mình, bạn sẽ không được đưa vào danh sách ngắn.

Cuối cùng, bạn nên nhớ chỉnh hồ sơ của bạn cho công việc bạn đang xin. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có một bộ yêu cầu duy nhất. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng kinh nghiệm và kỹ năng của bạn hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu đó. Đó là lý do tại sao bạn nên có một CV khác biệt và duy nhất cho mỗi công việc bạn đăng ký.

Ok, vì vậy tôi đã cung cấp cho bạn ba mẹo quan trọng nhất để làm cho CV của bạn nổi bật. Tất nhiên, vẫn có những kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng. Bây giờ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách viết CV, vui lòng không ngần ngại hỏi tôi.

Sinh viên 1: Ông Lê, tôi có nên đưa những sở thích và những thứ tôi quan tâm vào CV của tôi không? (giọng nói nhỏ). ...

4   Listen again and complete each of the sentences with no more than three words.

(Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)
 
Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. a job                                          

2.  cluttered

3. digital software        

4. set of requirements every job

5. every job

 Tạm dịch:

1. CV của bạn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để có được một công việc.

2. Nếu CV của bạn trông lộn xộn và khó hiểu, nhân viên quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bối rối.

3. Nhiều công ty ngày nay sử dụng phần mềm kỹ thuật số để quét CV cho những từ quan trọng.

4. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có một bộ yêu cầu duy nhất cho mỗi công việc.

5. Bạn nên có một CV khác biệt và độc đáo cho mỗi công việc bạn đăng ký.

5   Work in groups. Which of the three tips from Mr Le's talk do you think is the most useful for you? Why?

(Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?)

Hướng dẫn viết:

I think one of the three tips from Le's talk is the most useful for me :

The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng một trong ba mẹo của Le nói rất hữu ích với tôi:

- Mẹo viết CV đầu tiên là để giữ nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn trông lộn xộn và khó hiểu, nhân viên quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bối rối.

WRITING (Viết)

How to write a CV (Làm thế nào để viết 1 CV)

1 Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner.

(Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

 

 Hướng dẫn viết:

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family's two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi muốn ứng tuyển làm tình nguyện viên sở thú tại sở thú của thành phố. Tôi yêu động vật và tôi đã đọc rất nhiều về chúng, vì vậy tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ rất nhiều. Ở nhà, tôi thường chăm sóc hai con chó của gia đình. Cho chúng ăn và đi bộ mỗi ngày là những nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm liên quan.

2.Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV.

(Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Người viết nên đặt ở đâu? Nối các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)

CURRICULUM VITAE

1.________

Name:                    Nguyen Thanh Long

Address:                 1559To Hieu, Ha Dong, Ha Noi

Mobile phone: 09172800000 Home phone: (04) 36668888 Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Personal summary and career objectives I am a self-motivated individual who can work hard, communicates well, and has good interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position in the business field to obtain real-world experience and learn new skills.

2.  ________

2012-  2015:           Quang Trung Upper Secondary School, awarded the National Certificate of Secondary Education

2008-2012: Nguyen Hue Lower Secondary School

2003-2008: Tran QuocToan Primary School

Work experience

2013- 2014:          Shop assistant (part-time), Ha Trang Clothing Company

3.  ________                                 

Greeting and assisting customers

Keeping the store tidy and clean, and making sure all clothing items are on display

Attaching price tags to new clothing

Giving advice and guidance on clothing selection

4. ________

Received the ‘Shop Assistant of the Month’ award

Received the third prize in the English speaking contest in the final school year

 

5._________

Proficient in computer applications like MS Word, Excel, and PowerPoint

Interests

  • Working out at the gym

References

  • Available upon request

Hướng dẫn giải:

1. B  

2. C  

3. E    

4. D    

5. A

Tạm dịch:

SƠ YÊU LÝ LỊCH
1. Các chi tiết cá nhân
Tên: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: 1559 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại di động: 09172800000
Điện thoại nhà riêng: (04) 36668888
Email: thanhlongnguyen@speedymail.com
Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp
Tôi là một người năng động, có khả năng làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, có kỹ năng giao tiếp tốt. Gần đây tôi đã hoàn thành bậc trung học phổ thông và nhận bằng THPT Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí bắt đầu trong lĩnh vực kinh doanh để có được kinh nghiệm thực tế và học những kỹ năng mới.

2. Giáo dục và bằng cấp
2012-2015: Trường Trung học phổ thông Quảng Trung được cấp chứng chỉ quốc gia về giáo dục trung học
2008-2012: Trường THCS Nguyễn Huệ
2003-2008: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Kinh nghiệm làm việc
2013-2014: Trợ lý bán hàng (bán thời gian), Công ty Quần áo Hà Trang

3. Nhiệm vụ
• Chào đón và hỗ trợ giúp khách hàng
• Giữ cửa hàng gọn gàng và sạch sẽ, và đảm bảo tất cả các mặt hàng quần áo được trưng bày
• Gắn thẻ giá vào quần áo mới
• Tư vấn và hướng dẫn về lựa chọn quần áo

4. Thành tích
• Nhận giải thưởng "Trợ lý Bán Hàng của Tháng"
• Được nhận giải ba trong cuộc thi nói tiếng Anh trong năm học cuối

5. Kỹ năng
• Thông thạo các ứng dụng máy tính như MS Word, Excel và PowerPoint

Sở thích

• Tập thể dục tại phòng tập

Tham chiếu

• Cung cấp theo yêu cầu

3   Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements.

(Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.)

Hướng dẫn viết:

Sample CV to apply for the post of a barista.

CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Hoang Tuan Hung

Address 1568 Tan Mai Street, Hoang Mai District, Ha Noi

Mobile: 01234500000

Home phone: (04) 38886666

Email: hung­­_tuanhoang@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I am a responsible individual who can work hard, communicates well, and has excellent interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position as a barista so that obtain real-world experience and learn new skills.

Education and qualifications

2012-2015: Thang Long Upper Secondary School

2008-2012: Tan Mai Lower Secondary School

2003-2008: Tan Mai Primary School

Work experience

Summer, 2014: Waiter at a student canteen

Responsibilities

Greeting customers and arranging seats for them

Taking orders from customers and serving them snacks and drinks

Skills

Good communication and interpersonal skills

Interests

Reading books about making drinks

Learning foreign languages

References

Available upon request

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

CV Mẫu để ứng tuyển việc pha cà phê.

SƠ YÊU LY LỊCH
Thông tin cá nhân

Tên: Hoàng Tuấn Hùng

Địa chỉ 1568 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234500000

Điện thoại nhà riêng: (04) 38886666

Email: hung_tuanhoang@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Gần đây tôi đã hoàn thành học tại trung học phổ thông và nhận được Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí khởi đầu như thợ pha cà phê để có được kinh nghiệm trong thế giới thực và học những kỹ năng mới.

Giáo dục

2012-2015: Trường THCS Thăng Long

2008-2012: Trường trung học cấp thấp Tân Mai

2003-2008: Trường Tiểu học Tân Mai

Kinh nghiệm làm việc

Mùa hè năm 2014: Phục vụ tại căng tin của sinh viên

Nhiệm vụ

Chào đón khách hàng và sắp xếp chỗ ngồi cho họ

Lấy đơn đặt hàng từ khách hàng và phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt

Sở thích

Đọc sách về cách làm đồ uống

Học ngoại ngữ

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me