Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 10: Lifelong learning

Tổng hợp các bài tập trong phần Getting Started - trang 58 Unit 10 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

1  Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. 

(Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:


Angela: Grandpa, sorry I'm a bit late, but I had to do a lot of homework and missed the bus. If I hadn't missed it, I'd have come at least 30 minutes earlier.

Grandpa: No problem. Your grandma is still out shopping.

Angela: What are you reading, grandpa? You look really excited!

Grandpa: Well, I've joined the Lifelong Learning Institute and I've chosen some interesting courses to attend. Do you want to have a look at their brochure?

Angela: OK. But I thought you are retired now?

Why do you need to study? And what's this lifelong learning? Do you mean learning all the time?

Grandpa: Kind of ... These courses are not just for retired people. They are for everyone who is interested.

Angela: Oh, no, I don't think I'd want to study all my life. Twelve years in compulsory education seems enough for me.

Grandpa: Yes, but things change all the time. There are new ideas and concepts that you need to understand in order to succeed! As a lifelong learner, you can also choose what and how to study. This type of learning is self-directed.

Angela: Sounds great, but how can I find the time to attend courses when I have a full-time job?

Grandpa: Well, you could do an online course with discussion sessions in the evening or at the weekend. You can do it from the comfort of your own home. The key thing is to enjoy learning and acquire new skills all the time.

Angela: Sounds nice. So lifelong learning is all about learning to enjoy learning?

Grandpa: That's right. It's voluntary and self­motivated. People usually take time to study for personal or professional reasons, depending on their needs and learning styles.

Angela: But what about you? Why do you need to do all these courses? Digital technology, art history, French literature?These courses all sound difficult to me. If I had known that, I'd have brought you my Information Technology textbook.

Grandpa: Well, it's important for me to try new things and keep my brain healthy and fit. I can also meet and talk to different people, and make new friends.

Angela: Good luck, grandpa. Hope you enjoy the courses.

Tạm dịch:

Angela: Ông ơi, xin lỗi cháu đến hơi muộn, nhưng cháu phải làm nhiều bài tập về nhà và bị lỡ chuyến xe buýt. Nếu cháu không bị lỡ nó, cháu đã đến sớm ít nhất 30 phút.
Ông nội: Không vấn đề gì. Bà cháu vẫn còn đi mua sắm.

Angela: Ông đang đọc gì vậy ạ? Ông trông thật phấn khích!

Ông nội: Ừ, Ông đã tham gia Viện nghiên cứu học tập cả đời và ông đã chọn một số khóa học thú vị để tham dự. Cháu có muốn xem tài liệu quảng cáo của họ không?

Angela: OK. Nhưng cháu nghĩ ông bây giờ đã nghỉ hưu? Tại sao ông cần phải học? Và việc học cả đời này là gì? Có nghĩa là học tập tất cả các thời gian phải không ạ?

Grandpa: Loại này... Các khóa học này không chỉ dành cho người về hưu.  Mà là dành cho tất cả những ai quan tâm.

Angela: Ồ, không, Cháu không nghĩ rằng cháu muốn học cả đời. Mười hai năm trong giáo dục bắt buộc dường như đủ cho cháu rồi ạ.

Ông nội: Ừ, nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Có những ý tưởng và khái niệm mới mà cháu cần phải hiểu để thành công! Là một người học suốt cả đời, cháu cũng có thể lựa chọn những gì và làm thế nào để học tập. Loại học tập này là tự định hướng.

Angela: Nghe thật tuyệt, nhưng làm sao cháu có thời gian để tham dự các khóa học khi cháu có một công việc toàn thời gian?

Ông nội: Ồ, cháu có thể học một khóa học trực tuyến với các buổi thảo luận vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cháu có thể làm điều đó thoải mái tại nhà. Điều quan trọng là để tận hưởng học tập và có được các kỹ năng mới tất cả thời gian.

Angela: Nghe thật thú vị. Vì vậy, học tập suốt đời là tất cả về học cách yêu thích việc học sao ạ?

Ông nội: Đúng rồi. Đó là tự nguyện và tự chủ. Mọi người thường dành thời gian để nghiên cứu vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp, tùy thuộc vào nhu cầu và phong cách học tập của họ.

Angela: Nhưng còn ông thì sao? Tại sao ông cần phải học tất cả các khóa học này? Công nghệ số, lịch sử nghệ thuật, văn học Pháp ạ? Tất cả các khóa học này nghe có vẻ khó khăn với cháu . Nếu cháu biết điều đó, cháu đã đưa cho ông sách giáo khoa Công nghệ thông tin của cháu .

Ông nội: Đúng vậy, điều quan trọng đối với ông là thử những thứ mới và giữ cho bộ óc của ông khỏe mạnh và phù hợp. Ông cũng có thể gặp và nói chuyện với những người khác nhau, và kết bạn mới.

Angela: Chúc may mắn, ông nội. Hy vọng ông thích các khóa học.

2   Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Làm việc theo cặp. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

 

Hướng dẫn giải:

1. F                                  

2. T                          

3. F

4. T        

5. NG

Tạm dịch:

1. Học tập suốt đời chỉ dành cho những người nghỉ hưu.

2. Theo ông của Angela, học tập suốt đời là dành cho những người muốn bắt kịp với những ý tưởng và quan niệm hiện tại.

3. Những người làm việc toàn thời gian không thể tham dự các khóa học được cung cấp bởi Viện học tập suốt đời.

4. Ông nội của Angela muốn tham dự các khóa học khác nhau tại Viện học tập suốt đời.

5. Angela đã không mang theo bất kỳ sách giáo khoa nào vì cô đã bỏ chúng ở nhà.

3  Find the words/phrases in the conversation that mean the following.

(Tìm các từ / cụm từ trong cuộc trò chuyện có ý nghĩa sau đây.)

Hướng dẫn giải:

1. compulsory education                

2. lifelong learning                             

3. self-motivated

4. self-directed        

5. learning styles

Tạm dịch:

1. Loại hình giáo dục này đòi hỏi trẻ em phải theo học một trường tiểu học hoặc tư thục để hoàn thành một khoảng thời gian nhất định. - giáo dục bắt buộc

2. Điều này bao gồm tất cả các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong suốt cuộc đời. - học tập suốt đời

3. Từ này được sử dụng để mô tả những người quan tâm để làm hoặc đạt được điều gì đó vì sự nhiệt tình hoặc quan tâm của họ. - có động lực

4. Từ này được sử dụng để chỉ ra rằng những người học suốt đời có thể tự do lựa chọn những gì để học. - tự định hướng

5. Đây là những cách và kỹ thuật để học. - phong cách học tập

4   Work in pairs. Ask and answer the question.

Do you think lifelong learning is important? Why? Why not?

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.

Bạn có nghĩ rằng học tập suốt đời là quan trọng không? Tại sao? Tại sao không?)

Hướng dẫn:

I think lifelong learning is important.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch: 

Tôi nghĩ học tập suốt đời rất quan trọng.

5    Work in pairs. Discuss the form and meaning of the grammar point in the following sentences.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về hình thức và ý nghĩa của điểm ngữ pháp trong các câu sau đây.)

1. If I hadn't missed it, I'd have come at least 30 minutes earlier.

2. If I had known that, I'd have brought you my Information Technology textbook.

Hướng dẫn:

Tạm dịch:

1. Nếu tôi không bỏ lỡ nó, tôi đã đến đây ít nhất 30 phút trước đó.

2. Nếu tôi biết vậy, tôi đã mang đến cho bạn cuốn sách giáo khoa Công nghệ Thông tin của tôi.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me