Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 12 : Water Sports - Thể Thao Dưới Nước

Look at die picture and discuss in groups whether this water sport is played: (Nhìn vào hình và thảo luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi)

LISTENING

❖   Before You listen

Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played:

-   in a swimming pool or in the sea. 

-   with or without equipment 

-   individually or in a team 

Hướng dẫn giải:

A: Do you know synchronized swimming?

B: Sorry, I don't. What about you?

C: Oh, I know it. I read about this sport in a magazine.

D: What’s about it?

C: First this sport is only played in a swimming pool. It’s a complicated sport because it requires the players to practise a lot beside being a good swimmer.

A: This sport is played with music and die swimmer must wear a nose clip.

C: And it can be played either individually or in a team.

Tạm dịch:

Nhìn vào hình và thảo luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi

- trong hồ bơi hay ở biển

- có hay không có trang thiết bị

- cá nhân hay đồng đội

A: Bạn có biết bơi đồng bộ?

B: Xin lỗi, mình không biết. Thế còn bạn?

C: Oh, mình biết nó. Mình đã đọc về môn thể thao này trong một tạp chí.

D: Có gì về nó?

C: Thứ nhất, môn thể thao này chỉ được chơi trong một bể bơi. Đó là một môn thể thao phức tạp vì nó đòi hỏi các cầu thủ luyện tập rất nhiều bên cạnh là một vận động viên giỏi.

A: Môn thể thao này được chơi với âm nhạc và người bơi lội phải vẽ lên mũi.

C: Và nó có thể được chơi riêng lẻ hoặc trong một đội.

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

synchronized swimming

Annette Kellerman

Katherine Curtis

Chicago Teacher’s College

Wright Junior College

Amateur Athletic Union

❖   While You Listen (Trong khi nghe)

Task 1: Listen to a woman talking about synchronized swimmine and circle the most appropriate option (A, B or C) to complete each of the following sentences.

(Nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và khoanh câu chọn thích hợp nhất (A, B hoặc C) để điền vào mỗi câu sau.)

Click tại đây để nghe:

 

Questions

1. Synchronized swimming was first performed    ……….

A. in a swimming pool

B. in a glass tank

C. in a lake

2. Curtis’s water ballet club attracted…………

A. national publicity

B. international publicity

C. both national and international publicity

3. Rules for synchronized swimming competition are based mainly on scoring methods used in…………

A. gymnastics and diving

B. diving and skating

C. gymnastics and skating

4. The first recorded competition was held in………

A. 1907

B. 1939

C. 1940

5. The Amateur Athletic Union (AAU) staged the first multi-team competition on……………

A. March 1, 1940

B. May 1, 1940

C. March 10, 1940

Hướng dẫn giải:

1. B             2. C             3. A              4. B              5.A

Tạm dịch:

Câu hỏi

1. Môn bơi nghệ thuật lần đầu tiên được thực hiện ..........

A. trong bể bơi

B. trong bể thủy tinh

C. trong hồ nước

2. Câu lạc bộ ballet nước của Curtis thu hút ............

A. công khai quốc gia

B. công khai quốc tế

C. cả công khai trong nước và quốc tế

3. Các quy tắc đối với cạnh tranh bơi đồng bộ chủ yếu dựa trên các phương pháp tính điểm được sử dụng trong ............

A. thể dục dụng cụ và lặn

B. lặn và trượt băng

C. thể dục dụng cụ và trượt băng

4. Cuộc thi ghi nhận đầu tiên được tổ chức vào .........

A. 1907                      B. 1939                            C. 1940

5. Liên đoàn Thể thao Người nghiệp dư (AAU) đã tổ chức cuộc thi đa đội đầu tiên vào ngày ...............

A. 1 tháng 3 năm 1940

B. 1 tháng 5 năm 1940

C. 10 tháng 3 năm 1940

   ❖   Tapescript

   Synchronized swimming

   The great Australian swimmer, Annette Lellerman planted the first seed of what was to become synchronized swimming when she perfomed water ballet in a glass tank in New York in 1907.

   Katherine Curtis, an American woman, was very inspired by the new water sport and tried to seek for the addition of the synchronized swimming to the school’s physical education for women. In 1923, she founded a water ballet club and sixty of her swimmers attracted national and international publicity.

   The sport quickly became popular among young women in the Chicago area and Curtis developed rules for competition, based essentially on the scoring methods used in gymnastics and diving.

  The first recorded competition was held on May 27.1939, between Chicago Teacher’s College coached by Curtis and Wright Junior College, also in Chicago.

  Shortly afterwards, synchronized swimming received another major publicity when the Association of the Amateur Athletic Union (AAU) was founded on March 1,1940. The following year, the AAU officially accepted synchronized swimming as a competitive sport for team events. In 1946, the first formal national championships were conducted by the AAU.

   Synchronized swimming became an Olympic cvent at the Los Angeles Games in 1984.

Tạm dịch:

Bơi nghệ thuật    

Người bơi lội vĩ đại người Úc, Annette Lellerman đã ươm mầm hạt giống đầu tiên để trở thành bơi lội đồng bộ khi cô biểu diễn múa ba lê trong nước trong một chiếc bể thủy tinh ở New York vào năm 1907.  

Katherine Curtis, một phụ nữ người Mỹ, lấy cảm hứng từ môn thể thao dưới nước mới và cố gắng tìm kiếm sự bổ sung bơi lội đồng bộ cho việc giáo dục thể chất của trường đối với phụ nữ. Năm 1923, bà thành lập câu lạc bộ ballet nước và sáu mươi người bơi lội thu hút sự chú ý của quốc gia và quốc tế.   

Các môn thể thao nhanh chóng trở nên phổ biến trong số các phụ nữ trẻ ở khu vực Chicago và Curtis đã phát triển các quy tắc cho cạnh tranh, dựa chủ yếu vào các phương pháp chấm điểm được sử dụng trong thể dục và lặn.  

Cuộc thi ghi lại đầu tiên được tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 1939, giữa Chicago Teacher's College với Curtis và Wright Junior College, cũng ở Chicago.  

Ngay sau đó, bơi đồng bộ đã nhận được một sự công khai lớn khi Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Người nghiệp dư (AAU) được thành lập vào tháng 1 năm 1940. Năm sau, AAU chính thức chấp nhận bơi lội đồng bộ như một môn thể thao cạnh tranh cho các sự kiện của đội. Năm 1946, giải vô địch quốc gia đầu tiên được thực hiện bởi AAU.

Bơi đồng bộ đã trở thành một tổ chức Olympic tại Los Angeles Games năm 1984.

Task 2: Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 

Questions

1. Who invented synchronized swimming?

2. When did Katherine Curtis found a water ballet club?

3. Who developed the competition rules of synchronized swimming?

4. When were the first formal national championships conducted?

5. When did synchronized swimming become an Olympic event?

Hướng dẫn giải:

1. The great Australian swimmer, Annette Leilerman did.

2. She founded it in 1923.

3. Curtis did.

4. It was in 1946.

5. It became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

Tạm dịch:

1. Ai đã tạo ra bơi đồng bộ?

=> Vận động viên bơi lội tuyệt vời của Úc, Annette Leilerman.

2. Katherine Curtis đã thành lập câu lạc bộ ballet nước ở khi nào?

=> Cô thành lập nó vào năm 1923.

3. Ai đã xây dựng quy tắc tranh tài  về bơi lội đồng bộ?

=> Curtis 

4. Cuộc thi vô địch quốc gia đầu tiên diễn ra khi nào?

=> Đó là vào năm 1946.

5. Khi nào bơi đồng bộ trở thành một sự kiện Olympic?

=> Nó đã trở thành một sự kiện Olympic tại Los Angeles Games năm 1984.

After You Listen

Work in groups. Talk about the history of synchronized swimming, using the cues below.

(Làm việc từng nhóm. Nói về lịch sử của món bơi nghệ thuật, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1907           1946

1923           1984

Hướng dẫn giải:

A: When did the synchronized swimming come into existence?

B: In 1907.

C: Who planted its seed?

B: A great Australian swimmer. Annette Lellerman.

D: Who developed this sport and introduced it to school curriculum?

B: Katherine Curtis. And 1923, she founded a water ballet club in Chicago.

A: When did it become a publicly competition?

C: In 1939 in Chicago.

D: When was the synchronized swimming accepted as a competitive sport?

B: In 1941 by the AAU, which was founded in 1940.

C: And in 1946, this sport was formally played for the first time in the national championships conductcd by the AAU.

A: And in 1984 synchronized swimming becamc an Olympic event al the Los Angeles Games.

Tạm dịch:

A: Bơi đồng bộ đã ra đời khi nào?

B: Năm 1907.

C: Ai là người sáng lập ra nó?

B: Một tay bơi tuyệt vời của Úc, Annette Lellerman.

D: Ai đã phát triển môn thể thao này và giới thiệu nó với chương trình học?

B: Katherine Curtis. Và năm 1923, bà thành lập một câu lạc bộ ballet nước ở Chicago.

A: Khi nào nó trở thành cuộc cạnh tranh công khai?

C: Năm 1939 ở Chicago.

D: Khi nào bơi đồng bộ được chấp nhận như một môn thể thao tran tài?

B: Năm 1941 bởi AAU, được thành lập vào năm 1940.

C: Và năm 1946, môn thể thao này đã được chính thức lần đầu tiên được tổ chức bởi AAU trong giải vô địch quốc gia.

A: Và năm 1984, bơi đồng bộ đã trở thành một sự kiện Olympic ở Los Angeles Games.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me