Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 11 : Book - sách

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him / her to find as much as possible about the book?

LISTENING

❖ Before You Listen (Trước khi nghe)

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him / her to find as much as possible about the book?

(Làm việc từng đôi. Bạn cùng học của em vừa đọc một quyển sách hay. Em hỏi bạn ấy câu hỏi gì để tìm hiểu về quyển sách càng nhiều càng tốt)

Hướng dẫn giải:

*  Have you read any book recently?

* What's the title of the book?

*  What's the sort of the book?

* Who's the author?

*  What does the book tell about?

* What’s the plot?

*  What of the book interests you most?

* What can you get from the book?

Tạm dịch:

* Gần đây bạn đã đọc cuốn sách nào không?

* Tiêu đề của cuốn sách là gì?

* Loại sách đó là gì?

* Ai là tác giả?

* Cuốn sách nói về điều gì?

* Cốt truyện là gì?

* Cuốn sách nào bạn quan tâm nhất?

* Bạn có thể học được gì từ cuốn sách?

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

incredible       wilderness        fascinating        unnoticed

journey           personality        survive             reunited

lạ thường        sự hoang dã       hấp dẫn           không ai chú ý

hành trình       nhân cách         tồn tại              đoàn tụ

❖   While You Listen

Listen to a woman talking about the book dial she has just read and do the tasks that follow.

(Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà  ấy vừa đọc và làm bài tập kèm theo.)

Task 1: Circle the correct answer A, B or C.

(Khoanh câu trả lời đúng nhất.)

Click tại đây để nghe:

 

 

Questions

1. The title of the book is           .

A. Canadian Wilderness

B. The Incredible Journey

C. Sheila Burnford

2. The book is about           .

A. a Canadian family

B. three Canadian friends

C. three animal friends

3. Where does the Canadian family go?

A. To visit a friend who lives 300 miles away.

B. To England.

C. To the Canadian wilderness.

4. Why do the animals leave the friend’s house?

A. They want to find their owners.

B. They want to know how to survive life in the wilderness.

C. They were not well treated by the friend.

5. What is the central theme of the book?

A. How the animals can survive life in the wilderness in order to get home.

B. How to resolve an animal problem.

C. How to take care of other people.

Hướng dẫn giải:

1. B              2. C              3. B                4. A               5. A

Tạm dịch:

Câu hỏi

1. Tiêu đề của cuốn sách là              .

A. Vùng hoang dã ở Canada

B. Hành trình Incredible

C. Sheila Burnford

2. Cuốn sách là về              .

A. một gia đình người Canada

B. ba người bạn Canada

C. ba người bạn động vật

3. Gia đình người Canada đi đâu?

A. đi gặp một người bạn sống cách xa 300 dặm.

B. đến nước Anh.

C. đến vùng hoang dã của Canada.

4. Tại sao động vật lại rời khỏi nhà bạn của bạn?

A. Họ muốn tìm chủ của chúng.

B. Họ muốn biết làm thế nào để tồn tại cuộc sống trong vùng hoang dã.

C. Hàm lượng oxi.

5. Chủ đề trung tâm của cuốn sách là gì?

A. Làm thế nào các động vật có thể sống sót cuộc sống trong vùng hoang dã để về nhà.

B. Cách giải quyết vấn đề động vật.

C. Làm thế nào để chăm sóc người khác.

 ❖ Tapescript

I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnford, a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners. It is a fascinating story that describes some of the incredible things animals can do.

When a Canadian family goes to England for a long trip, they leave their three pets with a friend who lives 300 miles away. Though well treated by the friend, the pets miss their family. One day, they are also to leave the friend’s house unnoticed and begin the long journey to find their owners. The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to arrive home. They never could have completed the journey alone, but they take care of one another, and all the three make it and are reunited with their owners.

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him. but amazingly he found the sưenaih to make it.

The author didn't try to turn the animals into people, speaking and acting like humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would like lo recommend to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a pet or wanted one would enjoy it.

Tạm dịch:

Gần đây tôi đã đọc cuốn Chuyến đi Niềm vui của Sheila Burnford, một cuốn sách về ba người bạn động vật đi
qua vùng hoang dã của Canada tìm kiếm chủ nhân của họ. Đây là một câu chuyện hấp dẫn mô tả một số điều
thú vị mà con vật có thể làm.    

Khi một gia đình người Canada đi đến Anh cho một chuyến đi dài, họ rời khỏi ba vật nuôi của họ với một người
bạn sống 300 dặm. Mặc dù được đối xử tốt bởi bạn bè, các vật nuôi bỏ lỡ gia đình của họ. Một ngày nọ, họ cũng
rời khỏi nhà bạn của bạn mà không để ý và bắt đầu cuộc hành trình dài để tìm chủ nhân. Chủ đề trung tâm của
cuốn sách, một vấn đề mà thú vật phải giải quyết là làm thế nào để tồn tại trong vùng hoang dã để về nhà. Họ
không bao giờ có thể hoàn thành cuộc hành trình một mình, nhưng họ chăm sóc lẫn nhau, và cả ba người làm ra
nó và đoàn tụ với chủ của họ.  

  Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng họ chăm sóc cho nhau như thể họ là một gia đình. Ấn tượng
nhất của họ là con chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho anh ta. nhưng thật đáng kinh ngạc, ông đã tìm
thấy sư sư lãnh trách nhiệm đó.    

Tác giả đã không cố gắng biến con vật thành người, nói và hành động như con người. Thay vào đó, cô đã trung
thành với các nhân vật của cô như động vật và cho chúng tôi thấy hành trình của họ qua đôi mắt động vật. Điều
đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.   

 Tôi muốn giới thiệu với bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một con vật cưng hoặc
muốn một sẽ thưởng thức nó.

Task 2: Listen again and fill in the gaps in the passage.

(Nghe lại và điền các chỗ trổng ở đoạn văn.)

Click tại đây để nghe:

 

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1)…………..

The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the (2)…….……..to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like (3) ……….. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their (4)……………..through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would recommend the book to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) …………..or wanted one would enjoy it.

Hướng dẫn giải:

1. family            2. strength         3. humans        4. journey           5. pet

Tạm dịch:

Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng chúng chăm sóc cho nhau như thể chúng là một (1) gia đình.
Ấn tượng nhất của chúng là chú chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho cậu ta. nhưng thật đáng ngạc nhiên nó đã tìm thấy (2) sức mạnh để làm việc đó. Tác giải đã không cố gắng biến động vật thành người, nói và hành động như (3) con người. Thay vào đó, bà đã trung thành với các nhân vật của bà như động vật và cho chúng ta thấy (4) hành trình của chúng qua mắt động vật. Điều đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.

Tôi muốn giới thiệu sách cho bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một (5) thú cưng.
hoặc muốn một con sẽ thích nó.

❖ After You Listen (Sau khi nghe)

Work in pairs. Ask and answer the question "Would you like to read books? Why /Why not?” 

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả  lời câu hỏi" Em thích đọc sách không? Tại sao thích / Tại sao không?”)

Hướng dẫn giải:

A: Have you ever read a book?

B: Yes. Quite often. I really like reading books.

A: What's your thought of reading books?

B: Personally, reading has in all time and in all ages been a source of knowledge, of happiness, of pleasure and even of moral conscience.

A: Can you explain it more explicitly?

B: Of course. Good books can be said the treasure of distilled wisdom of centuries. To read means to become wiser. Moreover, in this modern world with so much more to know and to learn, the importance of reading has increased. It is not excessive to say a wise reader is a better conversationalist to see the other point of view because he can stand on his ground. In a word, reading broadens the vision, and the horizon of knowledge. It is also in a way a substitute for travel.

In brief, reading can contribute to the growth of understanding and help one to see the present in relation to the past and the future. And thus it can develop a historical perspective.

A: So it’s very useful and advantageous to read books

B: Sure. There’s no doubt about it.

Tạm dịch:

A: Đã bao giờ bạn đọc cuốn sách chưa?    

B: Có. Khá nhiều. Tôi thực sự thích đọc sách.    

A: Bạn nghĩ gì về việc đọc sách?  

B: Theo tôi, đọc sách có trong mọi thời và ở mọi lứa tuổi là nguồn hiểu biết, hạnh phúc, niềm vui và thậm chí
là lương tâm luân lý.    

A: Bạn có thể giải thích nó một cách rõ ràng hơn?  

B: Tất nhiên. Những cuốn sách hay có thể được gọi là kho báu của sự khôn ngoan của nhiều thế kỷ. Đọc có nghĩa là để trở nên khôn ngoan hơn. Hơn nữa, trong thế giới hiện đại này với nhiều điều hơn nữa để biết và học hỏi, tầm quan trọng của việc đọc đã tăng lên. Nó không phải là quá mức để nói rằng một người đọc khôn ngoan là một người đối thoại tốt hơn để xem quan điểm khác bởi vì ông có thể đứng trên mặt đất của mình. Nói cách khác, đọc mở rộng tầm nhìn, và đường chân trời của tri thức. Nó cũng là một cách thay thế cho du lịch. Nói tóm lại, việc đọc có thể góp phần làm tăng sự hiểu biết và giúp người ta nhìn thấy hiện tại liên quan đến quá khứ và tương lai. Và do đó nó có thể phát triển một quan điểm lịch sử.   

A: Vì vậy, nó rất hữu ích và thuận lợi để đọc sách   

B: Chắc chắn. Không có nghi ngờ gì về điều đó.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me