Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 4 :Special Education - Giáo dục đặc biệt

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.(Sử dụng thông tin ở bài đối thoại của Bài tập 1, điền lá thư khiếu nại dưới đây.

D.WRITING (Viết)

A letter of complaint

(Thư khiếu nại)

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH CHO HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Fax : (04) 9.988667

Thuần túy giáo viên bản ngữ

Mỗi lớp không quá 20 học viên

Băng học và sách miễn phí

Tất cả phòng học có máy điều hòa không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre and ask you tell him / her the facts

(Sau khi học hai tuần tại Trung Tâm tiếng Anh cho Hôm Nay, em nhận thấy mọi việc tệ hại hơn những gì bài quảng cáo nói. Một người bạn của em muốn biết về Trung tâm và yêu cầu em kể cho cậu/cô ấy những sự thật.)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm việc từng đôi. Điền bài đối thoại bên dưới.)

A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than 20 students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: Do you get free books and cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________

A: What don't you like most about the centre?

B: It's the time. They say the class time is from 5:30 p.m. to 8:30 p.m. but (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going to do?

B: I am going to write a letter of complaint to the director of the centre.

Hướng dẫn giải:

1. I'm not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, and even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had to pay for them, and most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: Bạn có hài lòng với việc học tại trung tâm tiếng Anh Ngày nay không?

B: Không, tôi không hài lòng với nó.

A: Tất cả giáo viên đều là người bản xứ à?

B: Không, không phải tất cả đều là những người bản xứ, và thậm chí một số người không phải là giáo viên chuyên nghiệp.

A: Quảng cáo nói rằng không có hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không,điều đó không đúng. Có một số lớp học với hơn 30 sinh viên đặc biệt là trong các lớp học cho người mới bắt đầu.

A: Sách và băng đĩa học miễn phí à?

B: Tôi đã phải trả tiền cho họ, và hầu hết các cuốn sách được sao chụp, không phải được in.

A: Phòng học thì sao? Có điều hòa không khí không?

B: Không, chỉ một số trong số họ, ít hơn.

A: Điều bạn không thích nhất ở lớp học là gì?

B: Là giờ học. Họ nói rằng lớp học từ 5:30 đến 8:30 nhưng hầu như mọi lớp học đều kết thúc sớm.

A: À, mọi thứ đều khác so với những gì quảng cáo nói. Bạn dự định làm gì?

B: Mình định viết thư phàn nàn đến giám đốc trung tâm. 

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

(Sử dụng thông tin ở bài đối thoại của bài tập 1, điền lá thư khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Dircctor

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you to give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you and to getting a quick resolution of problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Hướng dẫn giải:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact there are only some of them, and to make the matter more worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. And in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had to pay for them. And the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you to give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you and to getting a quick resolution of problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 Hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh cho Trung tâm hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này để phàn nàn về chất lượng dịch vụ kém tại trung tâm của ngài. Mọi thứ dường như tệ hơn những gì nói trong quảng cáo.

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên ở trung tâm chỉ là người bản xứ, nhưng thực tế chỉ có một số người trong số họ, và tồi tệ hơn, nhiều người trong số họ không chuyên nghiệp chút nào.

Thứ hai, hầu hết các lớp học đều có hơn 20 sinh viên. Và trong quảng cáo, ngài nói sách và băng cassette là miễn phí, nhưng chúng tôi phải trả tiền cho chúng. Và điều khiến chúng tôi khó chịu là hầu hết các phòng đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học không giống như trong quảng cáo: các lớp học muộn và kết thúc sớm!

Để giải quyết vấn đề, tôi yêu cầu ngài hoàn lại tiền cho tôi. Kèm theo là bản sao biên nhận.

Tôi mong muốn được nghe từ ngài và để giải quyết nhanh vấn đề. Vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại theo số (04) 7. 222999.

Trân trọng.

Đỗ An Đức


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác