Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 5 :Technology and you - Công nghệ và bạn

1.Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

B. SPEAKING 

Task 1: Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Example:

Could / Can you tell me what the cell phone is used for?

Well, it is used to talk to people when you are away from home.

Now make more conversations like this, using the prompts below.

(Bây giờ thực hiện những bài đối thoại nữa giống thế này, dùng những từ gợi ý dưới đây.)

radio listen (news / music), learn (foreign languages)
TV

watch (news / performances / football matches), learn (foreign languages)

fax machine

send /receive (letter / picture) quickly electric cooker cook (rice / meat / fish / vegetables), keep (food / rice / warm) 

air conditioner

keep (air cool or warm / when it / hot or cold)

Hướng dẫn giải:

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it's used to listen to the news and various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages ...

A: What about TV?

B: It's used to watch news, performances and shows, and live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It's used to send or receive letters and pictures quickly.

A: It's wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want to keep the air in their rooms cool, cold or hot when it's hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Bạn vui lòng nói cho tôi biết điện thoại di động được dùng làm gì?

À, nó được dùng nói chuyên với mọi người khi bạn xa nhà.

***

A: Bạn có thể cho tôi biết các đài phát thanh được sử dụng làm gì?

B: Vâng, nó được sử dụng để nghe tin tức và thông tin khác nhau hoặc các hình thức giải trí khác như âm nhạc, kịch, và học ngoại ngữ ...

A: Còn truyền hình thì sao?

B: Nó được sử dụng để xem tin tức, biểu diễn và chương trình, và các chương trình trực tiếp như bóng đá hoặc nhạc kịch. Hơn nữa, TV cũng là một phương tiện hiệu quả để học ngoại ngữ bằng cách xem phim hoạt hình, phim ảnh hoặc video.

A: Và bạn có thể cho tôi biết việc sử dụng máy fax không?

B: OK. Nó được sử dụng để gửi hoặc nhận thư và hình ảnh một cách nhanh chóng.

A: Thật tuyệt vời. Bạn có phiền cho tôi biết tại sao mọi người sửa chữa máy điều hòa không khí?

B: Họ muốn giữ cho không khí trong phòng mát mẻ, lạnh hoặc nóng khi trời nóng hoặc lạnh.

A: Cảm ơn thông tin của bạn.

B: Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Task 2: Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have to use some verbs more than once.)

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu dưới đây. Dùng từ trong khung. (Bạn sẽ phải dùng một số động từ nhiều hơn một lần.))

transmit                receive               make             process

store                    send                   hold               design

Information technology is very useful to our lives. It allows us to:

1._______ very large amounts of information,

2._______ information quickly,

3._______ information as soon as we receive it.

With the development of information technology we can now:

4._______  messages from one computer to another,

5._______ long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,

6. _______ use of central stores of information,

7._______ TV programmes to other countries,

8._______ TV programmes from other countries,

9._______  houses, bridges, gardens and buildings.

Hướng dẫn giải:

1. store              2. transmit                3. process

4. send               5. hold                      6. make

7. send              8. receive                  9. design

Tạm dịch:

Công nghệ thông tin là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta:

1. lưu trữ lượng thông tin rất lớn,

2. truyền tải thông tin một cách nhanh chóng,

3. xử lý thông tin ngay sau khi chúng ta nhận được nó.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, bây giờ chúng ta có thể:

4. gửi tin nhắn từ một máy tính khác,

5. tổ chức các cuộc họp đường dài trong đó những người tham gia có thể nhìn thấy nhau trên màn hình,

6. sử dụng các cửa hàng trung tâm của thông tin,

7. gửi chương trình truyền hình đến các quốc gia khác,

8. nhận các chương trình truyền hình từ các quốc gia khác,

9. nhận nhà, cầu, vườn và các tòa nhà.

Task 3: Look at the ideas in Task 2. then rank them in order of importance. Give reason (s)

(Nhìn vào những ý ở trong Bài tập 2, và sau đó xếp hạng chúng về tính quan trọng. Đưa ra lý do.)

Hướng dẫn giải:

The importance of information technology can be ranked as follows:

1. Receiving or sending all kinds of information quickly.

2. Storing very large amounts of information.

3. Processing all information as soon as we receive it.

4. Managing and holding long-distance meetings in which the participants can see each other on screen.

5. Designing houses, bridges, gardens and buildings.

6. Making use of central store of information.

7. Sending messages from one computer to another.

8. Sending or receiving TV programmes t0 or from other countries.

Tạm dịch:

Tầm quan trọng của công nghệ thông tin có thể được xếp hạng như sau:

1. Nhận hoặc gửi tất cả các loại thông tin một cách nhanh chóng.

2. Lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.

3. Xử lý tất cả thông tin ngay khi chúng tôi nhận được.

4. Quản lý và tổ chức các cuộc họp xa, trong đó những người tham gia có thể nhìn thấy nhau trên màn hình.

5. Thiết kế nhà ở, cầu, vườn và các tòa nhà.

6. Sử dụng kho lưu trữ thông tin trung tâm.

7. Gửi tin nhắn từ máy này sang máy khác.

8. Gửi hoặc nhận các chương trình truyền hình t0 hoặc từ các quốc gia khác.

Task 4: Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. 

(Nói về những cách sử dụng công nghệ thông tin. Dùng những thông tin ở trên.)

Conversation 1:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because

    - it helps us store ...

    - it allows us to transmit ..../ process ....

C: Yes, I think so because

    - it helps us send ...

    - it allows us to make ..../hold ....

Conversation 2:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, ...

Tạm dịch:

Cuộc hội thoại 1:

A: Bạn có nghĩ rằng công nghệ thông tin là rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta?

B: Có, tôi nghĩ vậy bởi vì

     - nó giúp chúng tôi lưu trữ ...

     - nó cho phép chúng tôi truyền .... / xử lý ....

C: Có, tôi nghĩ vậy bởi vì

     - nó giúp chúng tôi gửi ...

     - nó cho phép chúng ta làm .... / giữ ....

Cuộc hội thoại 2:

A: Bạn có nghĩ rằng công nghệ thông tin là rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta?

B: Có, tôi nghĩ vậy vì nó giúp chúng tôi lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.

C: Có, tôi nghĩ vậy vì nó cho phép chúng tôi nhận các chương trình truyền hình từ các nước khác.

D: Có, tôi nghĩ vậy vì nó giúp chúng tôi thiết kế nhà cửa, cầu, vườn, ...

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác