Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 10: Conservation

Task1: Listen and number the events in the order you hear. (Nghe và đánh sổ những sự kiện theo thứ tự em nghe.)

C. LISTENING 

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Talk about what may cause a forest fire.

(Làm việc từng đôi. Nói về những gì có thể gây cháy rừng.)

Hướng dẫn giải:

A forest fire can be made mostly by a careless cigarette butt or a campfire. Sometimes a lightning can be the cause of a forest fire, especially in the very dry weather.

Tạm dịch:

Một đám cháy rừng có thể gây ra chủ yếu do một điếu thuốc lá bất cẩn hoặc lửa trại. Đôi khi sét có thể là nguyên nhân gây cháy rừng, đặc biệt là trong thời tiết rất khô.

WHILE YOU LISTEN  

Click tại đây để nghe:


 

TAPESCRIPT 

Have you ever seen a forest destroyed by fire? A great forest fire is an awful thing to see. Once a fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is the season when fire is the greatest danger to woods and foresters.

They are very dry then. Sometimes when the danger of fire is very great, foresters will not allow anyone to go into the forests.

If people leave a campfire burning near a heap of leaves, this often causes a forest fire. Campers must always remember to put out their campfire and cover the place with earth. It is the duty of every camper to take the greatest care not to start a forest fire.

Anyone careless enough to start a forest fire has done something, which makes life more difficult for all of US. Every fire destroys valuable wood, wild life, and good soil. Everyone of US must know how important it is to care for our great forests and save them from fire.

Dịch bài nghe:

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng bị phá hủy bởi lửa? Một đám cháy rừng lớn là một điều khủng khiếp. Một khi lửa đã bắt đầu, nó lan nhanh chóng. Những người trồng rừng nói rằng cuối mùa hè là mùa cháy là mối nguy hiểm lớn nhất đối với rừng và lâm nghiệp.

Chúng rất khô rồi. Đôi khi nguy cơ hỏa hoạn là rất lớn, các nhà lâm nghiệp sẽ không cho phép bất cứ ai đi vào rừng.

Nếu người ta đốt lửa trại gần một đống lá, điều này thường gây cháy rừng. Các trại viên phải luôn nhớ đốt lửa trại của họ và che phủ nơi này bằng đất. Đó là nhiệm vụ của mọi người cắm trại để không bắt đầu một vụ cháy rừng.

Bất cứ ai bất cẩn, đủ để bắt đầu một đám cháy rừng đã làm điều gì đó, khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho tất cả người Mỹ. Mỗi ngọn lửa phá hủy gỗ quý giá, cuộc sống hoang dã và đất. Mọi người dân Hoa Kỳ đều phải biết tầm quan trọng của việc chăm sóc rừng của chúng ta và cứu chúng khỏi lửa.

Task 1: Listen and number the events in the order you hear. 

(Nghe và đánh số những sự kiện theo thứ tự em nghe.)

□ A campfire near a heap of leaves may easily cause a forest tire.

□ In late summer, fire is the greatest danger to forests, and sometimes people are not allowed to go into them.

□ All of us must care for our great forests and save them from fire.

□ It’s an unpleasant thing to sec a great forest fire.

□ A forest fire destroys valuable wood, wildlife and good soil.

Hướng dẫn giải:

3. A campfire near a heap of leaves may easily cause a forest fire.

2. In late summer, fire is the greatest danger to forests, and sometimes people are not allowed to go into them.

5. All of us must care for our great forests and save them from fire.

1. It’s an unpleasant thing to sec a great forest fire.

4. A forest fire destroys valuable wood, wildlife and good soil.

Tạm dịch:

3. Lửa trại gần một đống lá có thể dễ dàng gây ra cháy rừng.

2. Vào cuối mùa hè, lửa là mối nguy hiểm lớn nhất đối với rừng, và đôi khi mọi người không được phép vào rừng.

5. Tất cả chúng ta phải chăm sóc cho những khu rừng tuyệt vời của chúng ta và cứu chúng khỏi lửa.

1. Đó là một điều khó chịu để ngăn chặn một đám cháy rừng lớn.

4. Cháy rừng phá hủy gỗ quý, động vật hoang dã và đất tốt.

Task 2: Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false(F).

(Nghe lại và quyết định những câu sau đúng (T) hay sai(F)).

Click tại đây để nghe:

 

1. Once a fire has started, it takes time to spread.

2. In late autumn, forests may easily catch fire.

3. Campers must use earth to put out their campfires completely.

4. A forest fire may make life more difficult for all of us.

5. It is the duty of every forester to take care not to start a forest fire.

Hướng dẫn giải:

1. F           2. F           3. T             4. T             5. T

Tạm dịch:

1. Khi hỏa hoạn đã bắt đầu, cần có thời gian để lan truyền.

2. Vào cuối mùa thu, rừng có thể dễ dàng bắt lửa.

3. Trại viên phải sử dụng đất để dập lửa hoàn toàn.

4. Cháy rừng có thể làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho tất cả chúng ta.

5. Nhiệm vụ của mỗi học sinh phải cẩn thận không bắt đầu cháy rừng.

Task 3: Listen again, and tick (✓) the sentences you hear.

(Nghe một lần nữa, và ghi dấu (✓) câu em nghe.)

Click tại đây để nghe:

 

1. □ a. Have you ever seen a forest destroyed by fire?

    □ b. Have you ever seen a forest fire?

2. □ a. A great forest fire spreads quickly.

    □ b. A great forest fire is an awful thing to see.

3. □ a. They are very dry then.

    □ b. Woods and forests are really dry then.

Hướng dẫn giải:

1. a                  2. b                   3. a

Tạm dịch:

1. □ a. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng bị phá hủy bởi lửa chưa?

     □ b. Bạn đã bao giờ thấy cháy rừng chưa?

2. □ a. Một đám cháy rừng lớn lan nhanh chóng.

     □ b. Một đám cháy rừng lớn là một điều khủng khiếp.

3. □ a. Chúng rất khô rồi.

     □ b. Gỗ và rừng là thực sự khô.

AFTER YOU LISTEN 

Work in pairs. Say how a forest fire may start and what every camper ought to remember.

(Làm việc từng đôi. Nói một đám cháy rừng có thế bắt đầu như thê nào và những gì một người cắm trại nên nhớ.)

Hướng dẫn giải:

A forest fire can start with a small burning cigarctte butt, or with a burning camp-fire near a heap of dry leaves or grass. Sometimes a lightning can cause a forest , too.

Every camper ought to remember to put out the camp-fire before he leaves the place by covering it with earth. And another thing they should keep in their mind is they should not make a camp-fire near heaps of dead leaves or grass, especially in the very dry weather.

Tạm dịch:

Một đám cháy rừng có thể bắt đầu với một điếu xì gà đốt cháy nhỏ, hoặc đốt lửa trại gần một đống lá khô hoặc cỏ. Đôi khi một tia sét cũng có thể gây ra một khu rừng.

Mọi người cắm trại nên nhớ để dập tắt lửa trại trước khi  rời khỏi nơi đó bằng cách phủ nó bằng đất. Và một điều khác họ nên nhớ là họ không nên làm lửa trại gần đống lá hoặc cỏ, đặc biệt là trong thời tiết rất khô.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác