Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 5 :Technology and you - Công nghệ và bạn

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

A. READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered item with one of the words or phrases in the box.

(Làm việc từng đôi. Nhìn hình minh họa của những phần khác nhau của một máy vi tính. Ghép từng phần có ghi số với một trong, những từ hoặc cụm từ trong khung.)

A. central processing unit (CPU)

B. CD ROMs         C. keyboard

D. visual display unit (VDU) or computer screen

E.mouse               F. floppy disks      

G. printer              H. speakers

Hướng dẫn giải:

1.D                  2. E                3.G              4.C          

5.A                  6.F                 7. B              8. H  

Tạm dịch:

1.  đơn vị hiển thị trực quan (VDU) hoặc màn hình máy tính

2. chuột

3. máy in

4. bàn phím

5. Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)

6. đĩa mềm

7. CD ROM

8. loa

WHILE YOU READ 

Read the passage and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

Computers have become part of our daily lives. We visit shops, offices, and places of scenic beauty with the help of computers. We pay bills prepared by computers. We read newspapers and magazines which have been produced on computers. We receive letters from and send letters to almost every part of the world with the help of computers. And we can even learn foreign languages on computers.

What makes a computer such a miraculous device? Each time you turn it on, with appropriate hardware and software, it is capable of doing almost anything you ask it to. It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy.

It is an electronic storage device which manages large collections of data. It is a magical typewriter which allows you to type and print any kind of document - letters, memos or requests for leave. It is a personal communicator which helps you to interact with other computers and with people around the world. And if you like entertainment, you can relax by playing computer games or listening to computer-played music.

Dịch bài:

Máy tính đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ có máy tính chúng ta có thể thăm cửa hàng, cơ quan, các danh lam thắng cảnh. Máy tính làm hóa đơn thanh toán tiền. Chúng ta có thể đọc báo và tạp chí xuất bản trên mạng máy tính. Chúng ta có thể nhận và gửi thư đến hầu hết mọi miền của thế giới nhờ vào máy tính. Chúng ta thậm chí có thể học ngoại ngữ bằng máy tính.

Điều gì đã khiến máy tính trở thành một công cụ kỳ diệu đến thế? Mỗi lần chúng ta bật máy tính có cài đặt phần cứng và phần mềm thích hợp, nó có khả năng thực hiện hầu hết bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Nó là một thiết bị tính toán có thể thực hiện rất nhanh các phép tính cộng trừ nhân chia với tốc độ ánh sáng và độ chính xác hoàn hảo.

Máy tính là một thiết bị lưu trữ điện tử quản lý những tập dữ liệu lớn. Nó là chiếc máy chữ thần diệu cho phép bạn đánh máy hay in bất kỳ loại văn bản nào - thư từ, bản ghi nhớ hay đơn xin phép nghỉ. Nó là một công cụ giao tiếp cá nhân giúp bạn tương tác với các máy tính khác và với mọi người trên khắp thế giới. Và nếu bạn thích giải trí, bạn có thể thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử cài trong máy hay nghe nhạc được chơi từ máy tính.

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definition in B.

(Những từ ở cột A xuất hiện trong bài đọc, ghép chúng với định nghĩa của chúng ở cột B.)

A

B

1. magical

2. places of scenic beauty

3. interact

4. software

5. hardware

a. link or act on each other

b. programmes performed by the computer

c. in a strange or mysterious way

d. the physical part of the computer system

e. places where the scenes are interesting and beautiful

Hướng dẫn giải:

1. c             2. e               3. a              4. b                 5. d

Tạm dịch:

1. magical: bằng một cách kì lạ hoặc bí ẩn (nhiệm màu)

2. places of scenic beauty: những nơi có cảnh đẹp và thú vị (thắng cảnh)

3. interact: liên kết hoặc hành động với nhau (tương tác)

4. software: chương trình do máy tính thực hiện (phần mềm)

5. hardware: phần vật lý của hệ thống máy tính (phần cứng)

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage?

(Quyết định câu nào trong ba câu chọn lựa dưới đây là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?)

A. The Computer - A New Invention

B. The Computer Has Become Part of Our Life

C. What Can the Computer Do?

Hướng dẫn giải:

C . What Can the Computer Do?

Tạm dịch: 

A. Máy tính - Một phát minh mới

B. Máy tính đã trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta

C. Máy tính có thể làm gì?

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below.

(Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

1. What can a computer do to help us in our daily life?

visit, pay, read, receive, send, learn

2. Why is a computer a miraculous device?

capable of a calculating machine, an electronic store, a magical typewriter, a personal communicator, for entertainment

Hướng dẫn giải:

1.What can the Computer do to help us in our daily life?

⟹ It can help us: visit shops, offices, and places of scenic beauty; pay bills; read newspapers and magazines; receive or send letters to friends and even learn foreign languages ...etc...

2.Why is a computer a miraculous device?

⟹ It is a miraculous device because is capable of doing almost anything you ask; it can speed up the calculations. It is an electronic store of data, a magical typewriter and a personal communicator to interact with other computers and with people the world over.              

Tạm dịch:

1. Máy tính có thể làm gì để giúp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày?

⟹ Nó có thể giúp chúng ta: ghé thăm các cửa hàng, văn phòng và những nơi có cảnh đẹp; thanh toán hóa đơn; Đọc báo và tạp chí; nhận hoặc gửi thư cho bạn bè và thậm chí học ngoại ngữ, v.v.

2. Tại sao máy tính lại là một thiết bị kỳ diệu?

⟹ Đó là một thiết bị kỳ diệu vì có khả năng làm hầu hết mọi thứ bạn yêu cầu; nó có thể tăng tốc độ tính toán. Nó là một kho dữ liệu điện tử, một máy đánh chữ huyền diệu và một người giao tiếp cá nhân để tương tác với các máy tính khác và với mọi người trên toàn thế giới.

 AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss other uses of the computer in our life.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận những cách dùng khác của máy tính trong đời sống hàng ngày của chúng ta.)

Hướng dẫn giải:

Besides the above uses, a computer can help us to design in construction; manage the meetings or business affairs from far.

Tạm dịch:

Bên cạnh việc sử dụng ở trên, một máy tính có thể giúp chúng ta thiết kế trong xây dựng quản lý các cuộc họp hoặc công việc kinh doanh từ xa.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác