Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 10: Conservation

Task 1;Task 2;Task 3: Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

B. SPEAKING 

Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions.

(Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. For what purpose are zoos of the new kind opened?

2. What are their main features?

A. Zoos are very sensitive about their image nowadays. They don't want to be seen as places where animals are imprisoned against their will. Instead, they want to be seen as places where endangered species can develop. They want to reconstruct the animals' natural environment. So there appears a new kind of zoo.

B. Howletts Zoo in Kent is owned by John Aspinall, who is famous for his programme of breeding endangered animals and reintroducing them into the wild. The zoo has the largest gorillas in the world and its policy is to provide as natural an environment as possible for the animals. At times, this can be risky, and some keepers have been injured and one has been killed.

Dịch bài:

A. Ngày nay các sở thú rất nhạy cảm về những hình ảnh của chúng. Chúng không muốn được xem như những nơi động vật bị nhốt trái ý muốn của chúng. Thay vào đó, chúng được xem như những nơi mà các chủng loại đang gặp nguy hiểm có thể phát triển. Chúng muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên của động vật. Vì thế nơi đó xuất hiện một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts ở Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về chương trình nuôi các động vật đang gặp nguy hiểm và đưa chúng trở lại vùng hoang đã. Sở thú có những con khỉ đột lớn nhất thế giới và chính sách của sở thú là cung cấp môi trường như tự nhiên cho các con thú. Đôi khi điều này có thể nguy hiểm, và một số người giữ vườn bị thương và một người đã bị chết.

Hướng dẫn giải:

1. They are opened to help endangered species to develop.

2. The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment / habitats.

Tạm dịch:

1. Vì mục đích nào mà các loại vườn thú mới được mở ra?

=> Chúng được mở ra để giúp các loài có nguy cơ tuyệt chủng phát triển.

2. Các tính năng chính của chúng là gì?

=> Những con vật được giữ trong lồng. Chúng có thể sống trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Task 2: Pul a lick (✓) in the right to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner.

(Viết (✓) ở bên phải đễ thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý. Sau đó chia sẻ ý của em với một bạn cùng học).

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Trong sở thú mới:

động vật có thể có thức ăn tốt hơn: Có

động vật có thể chịu những bệnh nguy hiểm: Không

động vật có thể làm gì chúng muốn: Có

động vật có thể phát triển: Có

động vật có thể cảm thấy hạnh phúc hơn: Không

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận những thuận lợi và bất lợi của vườn thủ loại mới.Dùng từ gợi ý dưới đây.)

-     the conditions the animals are in

-    the money spent on reconstructions of the animals' natural environment

-     the animals that people can visit

-     the dangers that keepers may have

Hướng dẫn giải:

A: In order to reconstruct a zoo of the new kind, people are likely to spend so much money because they must make up an environment as similar as possible to the natural habitat in the wild.

B: That’s right. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK, it's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Tạm dịch:

A: Để tái tạo lại một vườn thú thuộc loại mới này, mọi người có khả năng chi tiêu quá nhiều tiền bởi vì họ phải tạo nên một môi trường tương tự như môi trường sống tự nhiên nhất có thể trong tự nhiên.

B: Đúng vậy. Và điều kiện mà động vật hoang dã sống, tôi nghĩ, không tốt và thoải mái như vậy trong tự nhiên.

C: OK. Đúng rồi. Và động vật không thể làm những gì chúng muốn, đó là chúng không thể chạy, nhảy, trèo lên hoặc đuổi theo con mồi như chúng làm trong tự nhiên.

A: Nhưng trong các vườn thú của loại mới, các loài động vật đang bị đe dọa có thể an toàn khỏi bị săn bắn hoặc bị giết, chúng có thể phát triển. Hơn nữa, chúng có thể được bảo vệ khỏi các bệnh nguy hiểm trong tự nhiên và có thức ăn tốt hơn.

C: Tuy nhiên, có một bất lợi chúng ta không thể bỏ qua: những nguy hiểm mà người canh giữ có thể có. Họ có thể bị thương hoặc bị giết bởi động vật.

Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class.

(Làm báo cáo nhóm, chia sẻ quan điểm của bạn với các bạn trong lớp.)

Hướng dẫn giải:

I represent for group 5 to share our view about new kind of zoo. We disagree with this because of following reasons.

Firstly, It is very expensive to reconstruct animal's natural environment.

Secondly, the condition in which wild animals live is not so good and comfortable as that in the nature.

Last but not least, keepers can be injured or killed by the animals.

As a result, we shouldn't develop zoo of new kind.

Tạm dịch:

Tôi đại diện cho nhóm 5 để chia sẻ quan điểm của chúng tôi về loại sở thú mới. Chúng tôi không đồng ý với điều này vì những lý do sau đây.

Thứ nhất, rất tốn kém để tái tạo lại môi trường tự nhiên của động vật.

Thứ hai, điều kiện mà động vật hoang dã sống không tốt và thoải mái như vậy trong tự nhiên.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người nuôi có thể bị thương hoặc bị giết bởi động vật.

Kết quả là, chúng ta không nên phát triển sở thú loại mới.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác