Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 9. English in the world

Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)

1 Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

Đáp án:

1. sweets          2. soccer                 3. nappy           4. pavement

5. highway       6. underground       7. rubbish          8. flashlight

Tạm dịch:

1. đồ ngọt

2. bóng đá

3. tã lót

4. vỉa hè

5. đường cao tốc

6. đường ngầm

7. rác

8. đèn pin

2  Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

3 Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me