Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải bài tập trang 53 bài 17 Mối quan hệ giữa gen và ARN Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND...

Bài 1, 2 ,trang 53, SGK Sinh học lớp 9

1.Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.

-  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.


Bài 5, trang 53, SGK Sinh học lớp 9

5.Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a)  ARN vận chuyển

b)  ARN thông tin

c)  ARN ribôxôm

d)  Cả 3 loại ARN trên

Đáp án: b


Bài 3,4, trang 53, SGK Sinh học lớp 9

Bài 3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X Xác định trình tự các đơn phản của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Giải

Mạch ARN có trình tự các dơn phân như sau: A-Ư-G-X-U-X-G

Bài 4.  Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Giải

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác