Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 57, 58 bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein...

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 57 SGK Sinh học 9

Gợi ý làm bài:

1. Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein?

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của protein sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

2. Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại Nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?
Các loại nucleotit ở mẢN và tẢN kết hợp với nhau từng cặp theo NTBS: A-U ; G-X.


- Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Cứ 3 nucleotit quy định 1 loại axit amin trong chuỗi protein


Câu hỏi lý thuyết 3 trang 58 SGK Sinh học 9

Gen ( một đoạn của ADN) --->(1) mARN --->(2) Protein --->(3) Tính trạng 

Từ sơ đồ trên, hãy giải thích :

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,2,3

Gợi ý làm bài:

Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp axit amin cấu thành nên protein. Protein chịu tác động của môi trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Bản chất của mối liên hệ là trình tự các nụleotit trong gen ( ADN) quy định trình tự các nucleotit trong ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành protein. Protein tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế báo, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác