Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Unit 7. Recipes and Eating Habbits

Tổng hợp bài tập Communication Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Look at the picture. Answer the questions. 

(Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

1. Can you guess the name of the dish in the picture?

2. What do you think the ingredients are for this dish?

Tạm dịch:

1. Bạn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh?

2. Bạn nghĩ các thành phần của món ăn là gì?

2.a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.

( Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. Súp bí ngô

2. Bí ngô

cần tây

hẹ

muối

kem

b Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

( Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. a kilo/one kilo

2. two

3. two sticks

4. two tablespoons

5. two tablespoons

6. a pinch

7. peel

8. chop

9. peel

10. slice

11. leaves

Tạm dịch:

Thành phần:

- (1) một kg bí đỏ

- (2) hai củ hành khô

- (3) hai nhánh cần tây

- (4) hai muỗng canh bơ

- (5) hai muỗng canh kem tươi

- (6) một nhúm muối

Chuẩn bị:

- (7) gọt vỏ bí đỏ, và (8) cắt nó thành khối

- (9) lột vỏ hành khô và (10) cắt chúng

- rửa cần tây và cắt bỏ (11) lá

Audio Script:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook.

The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt.

Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.

Dịch Script:

Súp bí ngô là món canh yêu thích của gia đình tôi. Chúng tôi thường dùng bữa sáng với một vài lát bánh mì. Nó nhanh và đơn giản để nấu.

Các thành phần gồm có: một cân bí, hai củ hành, hai nhánh cần tây, hai muỗng canh bơ, hai muỗng canh kem tươi, và một chút muối.

Trước khi nấu, gọt vỏ bí đỏ và cắt nó thành cục. Lột vỏ hành khô và cắt chúng. Tiếp theo, rửa cần tây và cắt bỏ lá.

3.a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.

( Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng)

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Hướng dẫn giải:

1- b

2- e

3- f

4- c

5- a

6- d

Tạm dịch:

1: Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút

2: thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

3: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4:  Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

5: thêm kem và nấu vừa sôi  khoảng 2-3 phút

6:  Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

b. Listen to the second part of the talk and check your answer.

(Nghe đoạn thứ hai của cuộc nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Click tại đây để nghe:


Audio Script:

Here are the steps to make the soup:

- Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes.

- Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

- Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

- Puree the soup in a mixer until it is smooth.

- Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

-  For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves.

Dịch Script:

Dưới đây là các bước để nấu món súp:

- đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hành khô và xào vài phút

- thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

- thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

- làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

- thêm kem và nấu vừa sôi  khoảng 2-3 phút

- để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?

(Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những lợi ích của món ăn là gì)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

- a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A

- improve your eyesight and protect yourself from certain cancers

Tạm dịch: 

- Nguồn chất xơ, khoáng chất, và vitamin tốt  đặc biệt là vitamin A

- Cải thiện thị lực và bảo vệ khỏi một số bệnh ung thư

4.a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

 (Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành phần của món ăn, làm sao để chuẩn bị nó và các bước để nấu món ăn. Viết ý tưởng của bạn trên tờ giấy lớn.)

Tạm dịch:

Tên của món ăn:

Thành phần:

Chuẩn bị:

Các bước:

Lợi ích của món ăn:

b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish.

( Tổ chức một buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh các nhóm và nghe họ trình bày. Bầu chọn cho món ăn tốt nhất.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác