Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 68, 69 bài 25 phương trình cân bằng nhiệt Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 25.9: Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?...

Bài 25.9 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?

A. Nhiệt không thể truvền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn

B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau

C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn

D. Nhiệt không thể tự truyềnn được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn

Giải

=> Chọn D. Nhiệt không thể tự truyềnn được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn


Bài 25.10 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật 1 giảm bớt Δt1, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Δt2. Hỏi Δt1 = Δt2 trong trường hợp nào sau đây:

A. Khi m1 = m2, c1 = c2, t1 = t2

B. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

C. Khi m1 = m2, c1 = c2, t1 < t2

D. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} < {t_2}\) 

Giải:

=> Chọn B. Khi \({m_1} = {3 \over 2}{m_2},\,{c_1} = {2 \over 3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận:

Ta có:

Q1 = Q2

m1c1∆t1 = m2c2∆t2

\({3 \over 2}{m_2}{3 \over 2}{c_2}\Delta {t_1}\) = m2c2∆t2

m2c2∆t1 = m2c2∆t2


Bài 25.11 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1 = 2m2 truyền nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là Δt2 = 2Δt1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các vật cấu tạo nên vật:

A. c1 = 2c2

B. c1 = \({1 \over 2}\)c2

C. c1 = c2

D. Chưa thể xác định được vì chưa biết t1 > t2 hay t1 < t2

Giải:

Chọn C. c1 = c2

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận


Bài 25.12 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độThả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng 4200J/kg.K, quả thứ hai vào dầu có nhiệt dung riêng 2100J/kg.K. Nước và dầu có cùng khôi lượng và nhiệt độ ban đầu.

Gọi Qn là nhiệt lượng nước nhận được, Qd là nhiệt lượng dầu nhận được. Khi dầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì

A. Qn = Qd

B. Qn = 2Qd

c. Qn= \({1 \over 2}\)Qd

D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu

Giải

=> Chọn B

Qnước = mn. cn. ∆t1,

Qdầu = md. cd. ∆t2

Mà mn = md, ∆t1 = ∆t2, cn = 2 cd ⇒ Qnước = 2 Qdầu

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác