Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 77 bài 28 động cơ nhiệt Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 28.5: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? ...

Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10J/kg ; khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Giải:

\(Q = q.m = q.D.V = 4,{6.10^7}.700.0,002 = 6,{44.10^7}J\)

Công mà động cơ xe máy thực hiện được là:

\(A = Q.H = 6,{44.10^7}.0,25 = 1,{61.10^7}J = 16,{110^6}J\)

Từ công thức \(P = {A \over t} \Rightarrow t = {A \over P} = {{16,{{1.10}^6}} \over {1600}} = 10062,5{\rm{s}}\) 

Quãng đường xe đi được:

\(S = v.t = {{36000} \over {3600}}.10062,5 = 100625 \approx 101km\)


Bài 28.6 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg

Giải:

\(Q = q.m = 4,{6.10^7}.1000 = {4600.10^7}J\)

\(A = Q.H = {4600.10^7}.0,3 = {1380.10^7}J\) 

Thời gian bay:

\(t = {A \over P} = {{{{1380.10}^7}} \over {{{2.10}^6}}} = 6900{\rm{s}}\) = 1h55phút


Bài 28.7 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Giải:

\(\eqalign{
& v = 72km/h = 20m/s,\,\,s = 200km = {2.10^5}m \cr
& P = 20kW = {2.10^4}W,\,\,V = 20l = 0,02{m^3} \cr
& Q = q.m = DVq = 0,{7.10^3}.0,{02.46.10^6} = {644.10^6}J \cr
& A = P.t = P{s \over v} = {2.10^4}.{{{{2.10}^5}} \over {20}} = {2.10^8}J \cr
& H = {A \over Q} = {{{{2.10}^8}} \over {{{644.10}^6}}} \approx 31\% \cr}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me