Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 65, 66 bài 24 công thức tính nhiệt lượng Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 24.5: Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20°C...

Bài 24.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20°C một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50°C. Kim loại đó tên là gì?

Giải:

Ta có:

\(C = {Q \over {m\Delta t}} = {{59000} \over {5\left( {50 - 20} \right)}} \approx 393J/kg.K\)

Vậy kim loại đó là đồng.


Bài 24.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

                                                            

Giải

Đường I: nước;

đường II:  sắt;

đường III: đồng


Bài 24.7 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Giải:

Tóm tắt:

m = 12kg

∆t = 20℃

t = 1,5 phút = 100s

A = ?J

℘ = ? W

Ta có:

Nhiệt lượng đầu búa nhận được:

Q = mc (t2 – t1) = 12.460.20 = 110400J

Công của búa thực nhiện trong 1,5 phút là:

\(A = {{Q.100} \over {40}} = {{110400.100} \over {40}} = 276000J\)

Công suất của búa là:

\(\wp  = {A \over t} = {{276000} \over {90}} \approx 3067W \approx 3kW\)


Bài 24.8 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau. Cốc 1 đựng rượu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá chưa tan.

A.  Δt1 =  Δt2 =  Δt3

B. Δt1 >  Δt2 >  Δt3

C. Δt1 <  Δt2 <  Δt3

D. Δt2 <  Δt1 <  Δt3

=> Chọn B. Δt1 >  Δt2 >  Δt3

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me