Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 44 bài 15 công suất Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 15.9: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây...

Bài 15.9 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

A. ℘1 > ℘2

B. ℘1  = ℘2

C. ℘1 < ℘2   

D. Không đủ dữ kiện so sánh

Giải

=> Chọn C. ℘1 < ℘2   

Vì:

\(\eqalign{
& {\wp _1} = {{4000.2} \over 4} = 2000W \cr
& {\wp _2} = {{2000.4} \over 2} = 4000W \cr
& \Rightarrow {\wp _1} < {\wp _2} \cr} \)


Bài 15.10 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50m3/s, khối lượng riêng cùa nước là 1000kg/m3. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W?

Giải:

h = 120m, A = 50m3/s, D = 1000kg/m3,

H = 20%

Công mà thác nước thực hiện trong 1 giây bằng:

A = P.h = 10mh = 10.50000. 120 = 60 000 000 J

Công suất cực đại của thác nước:

\({\wp _{\max }} = {A \over t} = 60000000W\)

Công suất có ích mà ta khai thác :

\(H = {{{\wp _{ci}}} \over {{\wp _{\max }}}} \Rightarrow {\wp _{ci}} = H.{\wp _{\max }} = 12000000W\)

Số bóng đèn: \(n = {{{P_{ci}}} \over {60}} = 200000\) bóng


Bài 15.11 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây

a) Tính công suất do cần cẩu sản ra

b) Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 contennơ thì cần bao nhiêu điện năng ?

Giải:

m = 10tấn = 10 000kg, h = 5m, t = 20s

a) Công suất do cần cẩu sinh ra:

\(\wp  = {A \over t} = {{P.h} \over t} = {{10.10000.5} \over {20}} = 25000W\)

b) Công đưa 300 contennơ lên cao 5m là:

Aci  = 10m.h = 10. 300. 10. 103. 5 = 15.107 J

Điện năng cần tiêu thụ:

\(H = {{{A_{ci}}} \over {{A_{tp}}}} \Rightarrow {A_{tp}} = {{{A_{ci}}} \over H} = {{{{15.10}^7}} \over {0,65}} = 230769230J\) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác