Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)  What would you like to be in the future, Mai?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

b)  Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like to write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

c)  Would you like to be a writer too, Tony?

Bạn cũng muốn trở thành nhà văn phải không Tony?

No. I'd like to be a pilot.

Không. Tôi muốn trở thành phi công.

d)  A pilot? Why? Một phi công à? Tại sao?

Because I'd like to fly a plane. Bởi vì tôi muốn lái máy bay.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


a)  Why would you like to be a nurse?

Tại sao bạn muốn trở thành y tá?

Because I'd like to look after patients.

Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.

b)  Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

c)  Why would you like to be a pilot?

Tại sao bạn muốn trở thành phi công?

Because I'd like to fly a plane.

Bởi vì tôi muốn lới máy bay.

d)  Why would you like to be an architect?

Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?

Because I'd like to design buildings.

Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

I'd like to be a/an...

Tôi muốn trở thành...

Why would you like to be a/an...?

Tại sao bạn muốn trở thành..?

Because I'd like to...

Bởi vì tôi muốn...

4. Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c

Click tại đây để nghe:

 


1. c Trung muốn trở thành kiến trúc SƯ.

2. a Mai muốn trở thành y tá.

3. b Tony muốn lái máy bay.

4. c Tom muốn làm việc trong nông trại.

Audio script

1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?

Trung: I'd like to be an architect.

Linda: Why?

Trung: Because I would like to design buildings for my town.

2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?

Mai: No. I'd like to be a nurse. I'd like to look after patients.

 Nam: Working as a nurse is hard work

 Mai: Yes, I know. But I think I'll like it.

3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?

Tony: I'd like to be a pilot.

Linda: A pilot? Why?

Tony: Because I would like to fly a plane.

4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?

Tom: Let me see. Oh, I'd like to be a farmer.

Mai: Farmer? Why would you like to be a farmer?

Tom: Because I'd like to work on a farm.

5. Đọc và hoàn thành

(1) nurse (2) look after (3) hospital (4) do (5) write

A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành y tá

A: Tại sao?

B: Bởi vì tôi muốn chăm sóc những bệnh nhân.

A: Bạn muốn làm việc ở đâu?

B: Trong bệnh viện ở quê

A: Bạn muốn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

B: Tôi muốn viết nhiều truyện tranh.

6. Chúng ta cùng chơi

Pelmanism (Phương pháp luyện trí nhớ Penman)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me