Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Giải bài bài trang 17 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính...

Đề bài

1. Tính

a) \({7 \over {11}} \times {6 \over 5} = ..................\)

\(3{1 \over 3} \times 5{1 \over 4} = ..................\)                                      

b) \({6 \over 7}:{5 \over 2} = ................\)

\(2{1 \over 3}:1{1 \over 4} = ..............\)                                             

c) \({3 \over 5} \times {4 \over 7} \times 1{1 \over 2} = ..................\)

2. Tìm x

a) \(x \times {2 \over 5} = {4 \over 7}\)                                                     

b) \(x:{6 \over {11}} = {{44} \over 9}\)

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: \(2m\,35cm = 2m + {{35} \over {100}}m = 2{{35} \over {100}}m\)

a) 8m 78cm = ......................

b) 5m 5cm = ........................

c) 3m 9cm = .........................

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) Chuyển \(4{2 \over 3}\) thành phân số, ta được:

\(A.{8 \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,{{12} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C.\,{{14} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,{3 \over {14}}\)

b) \({2 \over 3}\) của 18m là:

A. 6m          B. 12m             C. 18m            D. 27m

Đáp án

1. Tính

a) \({7 \over {11}} \times {6 \over 5} = {{7 \times 6} \over {11 \times 5}} = {{42} \over {55}}\)

\({7 \over {11}} \times {6 \over 5} = {{7 \times 6} \over {11 \times 5}} = {{42} \over {55}}\) 

b) \({6 \over 7}:{5 \over 2} = {6 \over 7} \times {2 \over 5} = {{12} \over {35}}\)

\(2{1 \over 3}:1{1 \over 4} = {7 \over 3}:{5 \over 4} = {7 \over 3} \times {4 \over 5} = {{28} \over {15}}\)

c) \({3 \over 5} \times {4 \over 7} \times 1{1 \over 2} = {3 \over 5} \times {4 \over 7} \times {3 \over 2} = {{3 \times 4 \times 3} \over {5 \times 7 \times 2}} = {{18} \over {35}}\)

2. Tìm x

a) 

\(\eqalign{
& x \times {2 \over 5} = {4 \over 7} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {4 \over 7}:{2 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {4 \over 7} \times {5 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr} \) 

b)

\(\eqalign{
& x:{6 \over {11}} = {{44} \over 9} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{44} \over 9} \times {6 \over {11}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {8 \over 3} \cr} \) 

3. Viết số đo độ dài

a) \(8m\,78cm\, = \,8m\, + {{78} \over {100}}m = 8{{78} \over {100}}m\)

b) \(5m\,5cm = 5m + {5 \over {100}}m = 5{5 \over {100}}m\)

c) \(3m\,9cm = 3m + {9 \over {100}}m = 3{9 \over {100}}m\)

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) 

Chọn: C

b)

Chọn: B

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me