Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính...

1. Tính :

a. 76357 – 29486 + 6528

b.  \({{85} \over {100}} - {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}}\)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

2. Tìm x :

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng \({{14} \over 9}\) đáy bé, chiều cao bằng \({4 \over 7}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

4. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tìm số tự nhiên x sao cho :  \({2 \over x} = {1 \over 3}\)

\({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times ...} \over {3 \times ...}} = {{...} \over {...}}\)

Bài giải:

1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

b. \({{85} \over {100}} - {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}} \)

\(= \left( {{{85} \over {100}} - {{37} \over {100}}} \right) + {{23} \over {100}} \)

\(= {{48} \over {100}} + {{23} \over {100}} = {{71} \over {100}}\)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

2.

a.  

\(\eqalign{
& x + 3,25 = 9,68 - 6,43 \cr
& x + 3,25 = 3,25 \cr
& x = 3,25 - 3,25 \cr
& x = 0 \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& x - 7,5 = 3,9 + 2,3 \cr
& x - 7,5 = 6,2 \cr
& x = 6,2 + 7,5 \cr
& x = 13,7 \cr} \)

3.

Tóm tắt

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

 \({{\left( {180 + 280} \right) \times 160} \over 2} = 36800\,\left( {{m^2}} \right)\)

36800m2 = 3,68ha

Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là :

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là :

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số : 10 giờ 54 phút

5.

Ta có : \({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times 2} \over {3 \times 2}} = {2 \over 6}\) 

Vậy x = 6.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me