Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 9: What's the fastest animal in the world?

Giải bài tập Lesson Six - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 4

Listening

1. Listen and complete the table.

Click here to listen

Hướng dẫn:

2. largest – lake

3. longest – beach

4. biggest – island

Speaking

2. Ask and answer. large / big / high / long

+ What's the highest mountain in Viet Nam? => Fansipan.

Hướng dẫn:

+ What's the largest lake in Viet Nam? => Ba Be lake.

+ What's the biggest island in Viet Nam? => Phu Quoc island.

+ What's the longest beach in Viet Nam? => Tra Co beach.

 

Hướng dẫn:

2. x => Lan never cooks.

3. x => You sometimes watch DVDs.

4. ✓

5. x => I always go swimming on Saturdays.

6. ✓

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác