Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 41 bài tính chất kết hợp của phép tính cộng Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu)...

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19             a) 72 + 9 + 8 = ………

                            = 30 + 19                                  = ………

                            = 49                                          = ………

 

b) 37 + 18 + 3 = ………                     c) 48 + 26 + 4 = ……

                      =  ………                                           = ……

                       = ………                                           = ……

 

 

d) 85 + 99 + 1 = ………                  e) 67 + 98 + 33 = ……

                       = ………                                          = ……

                       =  ………                                         = ……

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

                                  = …………………

                                  = …………………

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

                                                        = ………………

                                                        = ………………

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

Bài giải:

1. 

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                     = 80 + 9

                     = 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) +18

                       =  40 + 18

                       = 58

c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                         = 48 + 30

                         = 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1 ) 

                       = 85 + 100 

                       =  185 

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                         = 100 + 98

                         = 198

2.

a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

                                   = 200 + 100

                                   = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

                                                        = 20 + 20 + 5

                                                        = 45

3.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 1

  Giải bài tập trang 42 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 1

  Giải bài tập trang 43 bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1

  Giải bài tập trang 44 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 11. Câu 1a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1

  Giải bài tập trang 45 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?...